Offentlig journal

Norges Bank fører offentlig journal etter reglene i offentlighetsloven.

Offentlig journal kan bestilles ved henvendelse til:

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo, tlf. 22 31 60 00

E-post: central.bank@norges-bank.no eller faks: 22 41 31 05

Det er også mulig å abonnere på offentlig journal ved å sende en epost til vårt offisielle postmottak.

Offentlig journal er tilgjengelig etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighetsbestemmelser. Innsynsbegjæringer vil normalt bli effektuert i løpet av tre til fem virkedager. Henvendelser om innsyn i dokumenter med opplysninger som er unntatt offentlighet vil kunne ha noe lengre behandlingstid. Eventuelle avslag vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager. Ved begjæringer om innsyn og all korrespondanse rundt dette, er det viktig å benytte det offisielle postmottaket til Norges Bank.

Publikums rett til innsyn i Norges Banks dokumenter er hjemlet i Lov 2006-15-19 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Dokumenter knyttet til Norges Banks formuesforvaltning er unntatt fra offentleglovas virkeområde, jf Offentlegforskrifta § 1, 3. ledd b). Mer om offentlighet i forvaltningen finner du hos Lovdata.

Se også Norges Banks brev

 

Publisert 2. januar 2009 15:54
Endret 7. september 2016 12:47