Norges Bank

Likviditetsprognoser

Norges Bank utarbeider en prognose for likviditetssituasjonen som oppdateres hver mandag og torsdag på Norges Banks hjemmesider.

Prognosen tar utgangspunkt i likviditetsmønsteret fra året før, justert for helligdager og særskilte transaksjoner som påvirker likviditeten. Det er i hovedsak fire faktorer som bestemmer likviditetssituasjonen. Disse er endringer på statens konto, bankenes beholdning av sedler og mynt, endringer i markedets beholdning av statspapirer og kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland (SPU).

Staten har sin konto i Norges Bank. Innbetalinger til statens konto, for eksempel av skatt, trekker inn likviditet fra markedet. Utbetalinger fra staten virker motsatt. Overskudd på statsbudsjettet innebærer at innbetalingene av skatter og avgifter til staten i løpet av et år er større enn utbetalingene. Da overføres likviditet fra banksystemet til staten og strukturell likviditet faller. Overskuddet på statsbudsjettet skal overføres til SPU i utenlandsk valuta. Likviditeten som trekkes inn gjennom overskuddet på statsbudsjettet blir dermed tilført igjen når Norges Bank selger kroner og kjøper valuta for overføring til SPU. I sum over et år skal disse motvirke hverandre, slik at statsbudsjettet og Norges Banks valutakjøp samlet sett ikke påvirker den strukturelle likviditeten.

Likviditetsprognosen oppdateres jevnlig i lys av ny informasjon. På grunnlag av prognosen avgjør Norges Bank om det er behov for å tilby likviditet, varighet på lånene som gis og hvor stort det samlete utlånet til bankene bør være.

Om prognosens usikkerhet

Det er utfordringer knyttet til å lage prognoser for bankenes reserver. Spesielt kan det være vanskelig å forutsi mønsteret i skatte- og avgiftsinnbetalinger til staten. Ettersom prognosen tar utgangspunkt i likviditetsmønsteret fra året før, vil prognosens usikkerhet øke i perioder med bevegelige helligdager. Dersom forfallsstrukturen på skatter og avgifter endres fra ett år til et annet, vil dette også påvirke prognosens treffsikkerhet. I tillegg til mønsteret er det usikkerhet knyttet til størrelsen på inn- og utbetalingene på statens konto. Disse kan svinge med konjunktursituasjonen.

Publisert 20. juni 2011 18:06
Sist endret 22. mai 2015 15:07
Publisert 20. juni 2011 18:06
Sist endret 22. mai 2015 15:07