Norges Bank

Vurdering av finansiell stabilitet 2023 - 2. halvår

Fortsatt forhøyet risiko, men god motstandskraft i det finansielle systemet. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer uendret på 2,5 prosent.

Fortsatt forhøyet risiko, men god motstandskraft i det finansielle systemet

Høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og bedrifter kan få problemer med å betjene lån, men de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene. Norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten.  

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. Rapporten for andre halvår legger særlig vekt på analyser av husholdninger og bedrifter. 

Rentene har økt videre både ute og hjemme, og det er fortsatt forhøyet risiko for at sårbarhetene i det finansielle systemet kan forsterke et økonomisk tilbakeslag. Høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og bedrifter kan få problemer med å betjene lån, men de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene. Norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap, sier visesentralbanksjef Pål Longva.  

Det norske finansielle systemet er robust, og samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden forrige rapport i mai, fortsetter han. 

De to siste årene har levekostnadene for norske husholdninger økt som følge av økt prisvekst og høyere rente. Økt rente påvirker særlig dem med høy gjeld i forhold til inntekt. Våre analyser viser at de aller fleste husholdninger greier å betjene gjelden i møte med økte kostnader, men flere må trolig redusere forbruket. Husholdningenes finansformue har økt over mange år. Det har gitt dem et godt utgangspunkt for å kunne håndtere økte levekostnader. 

Vi venter at de fleste bedrifter vil kunne håndtere økte rentekostnader, men evnen til å betjene gjeld varierer mellom ulike bransjer. Bedrifter innen næringseiendom har mye gjeld, men trolig vil vekst i inntektene gjøre at de fleste kan håndtere økte rentekostnader. Det siste året har næringseiendomsprisene falt, og vi venter at de faller noe videre. Svakere soliditet og lønnsomhet innen næringseiendom vil gjøre refinansiering av lån som forfaller, mer krevende. Skulle både leieinntekter og eiendomspriser falle markert, vil mange bedrifter få problemer med å betjene gjelden, og bankene kan få betydelige tap. 

Norske banker er lønnsomme og oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin. Bankenes lønnsomhet er førstelinjeforsvaret mot tap. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bankene måtte bruke av kapitalen de har bygd opp for å dekke tap på utlån. Bankene kan håndtere store utlånstap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til dette. 

Publisert 8. november 2023 09:30

Finansiell stabilitet - kort fortalt

Økte renter preger det finansielle systemet

Rentene har økt videre både ute og hjemme. Det er fortsatt forhøyet risiko for at negative hendelser kan inntreffe og svekke finansiell stabilitet. Det skyldes blant annet at renteoppgangen legger press på gjeldsbetjeningsevnen i mange land, og at de politiske spenningene internasjonalt er høyere enn på lang tid.

Husholdningene bruker av sparepengene

Norske husholdninger har mye gjeld, og de økte rentene gjør at de må bruke mer av inntekten sin på renteutgifter. Sparing over mange år har gitt husholdningene et godt utgangspunkt, men mange bruker nå av sparepengene. De aller fleste husholdninger kan betjene gjelden, men flere trolig redusere forbruket.

Økte renter gir bedrifter økte kostnader

Næringseiendomsbedrifter har høy gjeld. Det gjør at lønnsomheten faller når rentene øker. Vi venter vekst i bedriftenes leieinntekter, og de fleste vil derfor tåle økte renter. Skulle leieinntektene og eiendomsprisene falle markert, vil mange få problemer med å betjene gjelden. Det vil i så fall påføre bankene betydelige tap siden en stor andel av deres utlån er til næringseiendom. Bankene har også noe utlån til bedrifter innen eiendomsutvikling. Disse tjener mindre på grunn av økte renter, høye byggekostnader og lav byggeaktivitet. Det gjør det vanskeligere å betjene gjelden.

Norske banker er godt rustet til å tåle økte tap

Det norske finansielle systemet er robust. Norske banker oppfyller krav til kapital og likviditet, og de har god lønnsomhet. Vi forventer at det vil fortsette, selv om tapene øker noe. Om det kommer et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bankene få store tap. Det er bankene rustet til å tåle og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer bidrar til dette.

Publisert 8. november 2023 09:30

Vurdering av finansiell stabilitet

Økte renter preger det finansielle systemet 

Siden forrige rapport i mai har styringsrentene både ute og hjemme blitt satt videre opp for å ned inflasjonen, og de langsiktige rentene har fortsatt å øke. Vi venter lav økonomisk vekst det neste året, og det er fortsatt forhøyet risiko for at negative hendelser kan inntreffe og svekke finansiell stabilitet. Renteoppgangen legger press på gjeldsbetjeningsevnen i noen stater, foretak og husholdninger. Samtidig er de politiske spenningene internasjonalt høyere enn på lang tid.  

Husholdningene bruker oppsparte midler i møte med økte kostnader   

Mange husholdninger har mye gjeld, og boligprisene økte mye over mange år. Slike sårbarheter vil kunne forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Gjelden har over mange år vokst raskere enn husholdningenes inntekter. De to siste årene har gjelden vokst mindre enn inntektene. Høy gjeld gjør at husholdningene må bruke mer av inntektene på renteutgifter når rentene øker.   

Over de siste ti årene har husholdningenes finansformue økt mer enn inntektene, og økningen var særlig stor i 2020. Sparingen har bidratt til å gjøre husholdningene mindre sårbare. I fjor førte høy inflasjon og økte renter til at mange husholdninger brukte av oppsparte midler. Analyser i denne rapporten viser at det var de med høyest gjeldsgrad som reduserte bankinnskuddene mest. Husholdningene med lavere gjeldsgrad hadde høyere innskudd ved utgangen av 2022 enn før pandemien.  

De aller fleste husholdninger kan betjene gjelden i møte med økte kostnader, men flere må trolig redusere forbruket. Skulle innstrammingen i konsumet bli veldig stor, kan foretakenes inntjening og gjeldsbetjeningsevne falle. Det kan føre til tap på foretakslån og forsterke et økonomisk tilbakeslag gjennom strammere utlånspraksis i bankene. Tapene begrenses av at bankene har relativt lav eksponering mot de mest konsumutsatte næringene, men problemer i disse næringene kan skape ringvirkninger. 

Boligprisene steg ved begynnelsen av året, etter å ha falt i fjor høst. Siden mai har boligprisene falt noe igjen som følge av økte utlånsrenter, og antallet usolgte bruktboliger har økt. Den videre utviklingen i boligprisene er mer usikker enn normalt. Store og brå fall i boligprisene kan gi økte tap på bankenes utlån. Risikoen for et stort boligprisfall dempes av lav boligbygging og lav arbeidsledighet. 

Økte renter påvirker særlig foretak innen eiendomsbransjen  

Bankenes høye eksponering mot næringseiendom er en viktig sårbarhet i det finansielle systemet. Lave renter bidro lenge til sterk vekst i næringseiendomsprisene. Det siste året har prisene falt, og prisutviklingen fremover er mer usikker enn normalt. Vi venter noe lavere næringseiendomspriser fremover.  

Næringseiendomsforetak får redusert lønnsomhet som følge av økte rentekostnader, og lavere næringseiendomspriser svekker soliditeten. Dersom både leieinntekter og eiendomspriser skulle falle markert, vil mange foretak få problemer med å betjene gjelden. Høy sysselsetting bidrar til å holde etterspørselen etter kontorlokaler oppe, og vi venter derfor fortsatt vekst i leieinntektene. Det fører til at de fleste foretak vil kunne håndtere de økte rentekostnadene. Svakere soliditet og lønnsomhet vil gjøre refinansiering av lån som forfaller, mer krevende. Det kan fremtvinge hastesalg av eiendom, som kan forsterke et fall i eiendomsprisene.  

Bankene har også noe utlån til foretak innen eiendomsutvikling, som har fått svekket inntjening på grunn av økte renter, høye byggekostnader og lav byggeaktivitet. Det vil gjøre det mer krevende å betjene gjelden med løpende inntjening. Faren for tap i bankene dempes av at foretakene synes å ha nokså god soliditet. 

Norske banker er godt rustet til å tåle økte tap  

Robuste banker er viktig for stabilitet i det finansielle systemet. I vår var det uro i de finansielle markedene som følge av problemer i enkelte banker internasjonalt. Det var fare for at uroen skulle påvirke norske bankers tilgang på finansiering. Siden mai har denne uroen avtatt betydelig. Norske banker oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin og har god tilgang på både innskudds- og markedsfinansiering. Både kredittverdige foretak og husholdninger har god tilgang på kreditt. 

Bankenes lønnsomhet er førstelinjeforsvaret mot tap. Norske banker har god lønnsomhet, og rentemarginen har økt siden renteoppgangen startet i 2021, samtidig som tapene har vært lave. Vi venter at rentemarginen avtar, og at tapene vil øke noe, men trolig fortsetter lønnsomheten å være god. Tapene på utlån til husholdninger vil trolig fortsatt være lave. Det er større usikkerhet om tap på utlån til foretak i eiendomsbransjen, men vi venter at de vil øke noe. Dersom leieinntektene i næringseiendom blir klart lavere enn ventet og salgsprisene faller markert, kan det føre til betydelige tap i bankene.       

Kapitalkravene reflekterer sårbarhetene i det norske finansielle systemet, og kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til at bankene er godt rustet til å tåle økte tap. Dersom vi får et kraftig økonomisk tilbakeslag, kan utlånstapene bli så store at bankene får underskudd og må bruke av kapitalen de har bygd opp. Stresstester og sensitivitetsøvelser, blant annet i Finansiell stabilitet 2022, viser at bankene tåler store utlånstap samtidig som de kan fortsette å låne ut, og dermed ikke bidrar til å forsterke et økonomisk tilbakeslag.   

Det norske finansielle systemet er robust, og samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden mairapporten. Sårbarhetene i det finansielle systemet er lite endret det siste halvåret, og det er fortsatt forhøyet risiko for at de kan forsterke et økonomisk tilbakeslag. Høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og foretak kan få problemer med å betjene lån, men norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap 

 

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Jeanette Fjære-Lindkjenn 

Publisert 8. november 2023 09:30
Publisert 8. november 2023 09:30

Motsyklisk kapitalbuffer uendret på 2,5 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 1. november 2023 å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer uendret på 2,5 prosent.  

Motsyklisk kapitalbuffer skal gjøre bankene mer solide og dempe risikoen for at bankene forsterker et tilbakeslag i økonomien. Ifølge regelverket skal kravet til motsyklisk kapitalbuffer i utgangspunktet være mellom null og 2,5 prosent. Norges Bank vil normalt fastsette bufferkravet i øvre del av dette intervallet. Norges Bank fastsetter kravet til motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal. 

Presset i norsk økonomi avtar. Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men det lyses ut færre stillinger enn før, og sysselsettingen ser ut til å ha vært lavere enn ventet. 

Mange husholdninger har mye gjeld, og eiendomsprisene økte mye over mange år. Slike sårbarheter vil kunne forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi, se Finansiell stabilitet 2023 - 2. halvår.

Gjelden har over mange år vokst raskere enn husholdningenes inntekter. De to siste årene har gjelden vokst mindre enn inntektene. Høy gjeld gjør at husholdningene må bruke mer av inntektene på renteutgifter når rentene øker.   

Over de siste ti årene har husholdningenes finansformue økt mer enn inntektene, og økningen var særlig stor i 2020. Sparingen har bidratt til å gjøre husholdningene mindre sårbare. I fjor førte høy inflasjon og økte renter til at mange husholdninger brukte av oppsparte midler.  

De aller fleste husholdninger kan betjene gjelden i møte med økte kostnader, men flere må trolig redusere forbruket. Skulle innstrammingen i konsumet bli veldig stor, kan foretakenes inntjening og gjeldsbetjeningsevne falle. Det kan føre til tap på foretakslån og forsterke et økonomisk tilbakeslag gjennom strammere utlånspraksis i bankene. Tapene begrenses av at bankene har relativt lav eksponering mot de mest konsumutsatte næringene, men problemer i disse næringene kan skape ringvirkninger. 

Boligprisene steg ved begynnelsen av året, etter å ha falt i fjor høst. Siden i vår har boligprisene falt noe igjen som følge av økte utlånsrenter, og antallet usolgte bruktboliger har økt. Den videre utviklingen i boligprisene er mer usikker enn normalt. Store og brå fall i boligprisene kan gi økte tap på bankenes utlån. Risikoen for et stort boligprisfall dempes av lav boligbygging og lav arbeidsledighet. 

Bankenes høye eksponering mot næringseiendom er en viktig sårbarhet i det finansielle systemet. Lave renter bidro lenge til sterk vekst i næringseiendomsprisene. Det siste året har prisene falt, og prisutviklingen fremover er mer usikker enn normalt. Vi venter noe lavere næringseiendomspriser fremover.  

Næringseiendomsforetak får redusert lønnsomhet som følge av økte rentekostnader, og lavere næringseiendomspriser svekker soliditeten. Dersom både leieinntekter og eiendomspriser skulle falle markert, vil mange foretak få problemer med å betjene gjelden. Høy sysselsetting bidrar til å holde etterspørselen etter kontorlokaler oppe, og vi venter derfor fortsatt vekst i leieinntektene. Det fører til at de fleste foretak vil kunne håndtere de økte rentekostnadene. Svakere soliditet og lønnsomhet vil gjøre refinansiering av lån som forfaller, mer krevende. Det kan fremtvinge hastesalg av eiendom, som kan forsterke et fall i eiendomsprisene.  

Kredittverdige husholdninger og foretak har god tilgang på kreditt. I Norges Banks utlånsundersøkelse for tredje kvartal i år rapporterte bankene samlet sett om uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak. Bankene rapporterte om noe videre innstramming overfor næringseiendomsforetak. For inneværende kvartal venter bankene uendret kredittpraksis. I det norske obligasjonsmarkedet for foretak er risikopåslagene lite endret siden august. Risikopåslagene for næringseiendomsforetak er fortsatt høyere enn normalt. 

Norske banker oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin. Bankene har god lønnsomhet og rentemarginen har økt siden renteoppgangen startet i 2021, samtidig som tapene har vært lave. Vi venter at rentemarginen avtar, og at tapene vil øke noe, men trolig fortsetter lønnsomheten å være god. Dersom leieinntektene i næringseiendom blir klart lavere enn ventet og salgsprisene faller markert, kan det føre til betydelige tap i bankene.     

Kapitalkravene reflekterer sårbarhetene i det norske finansielle systemet, og kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til at bankene er godt rustet til å tåle økte tap. Sårbarhetene er lite endret det siste halvåret, men det er fortsatt forhøyet risiko for at de kan forsterke et økonomisk tilbakeslag. Dersom vi får et kraftig økonomisk tilbakeslag, kan utlånstapene bli så store at bankene får underskudd og må bruke av kapitalen de har bygd opp. Stresstester og sensitivitetsøvelser, blant annet i Finansiell stabilitet 2022, viser at bankene tåler store utlånstap samtidig som de kan fortsette å låne ut, og dermed ikke bidrar til å forsterke et økonomisk tilbakeslag.  

Komiteen besluttet enstemmig å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. 

Ida Wolden Bache 
Pål Longva 
Øystein Børsum 
Ingvild Almås 
Jeanette Fjære-Lindkjenn 

1. november 2023  

Publisert 8. november 2023 09:30