Norges Bank

Vurdering av finansiell stabilitet 2023 - 1. halvår

Det norske finansielle systemet er godt rustet til å tåle markedsuro. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent.

Det norske finansielle systemet er godt rustet til å tåle markedsuro

Høy inflasjon og usikkerhet preger det finansielle systemet, og økte renter gjør utviklingen i eiendomsmarkedene mer usikker enn vanlig. Problemer i enkelte banker internasjonalt har ført til store bevegelser i finansmarkedene, men norske banker er godt rustet til å tåle markedsuro og økte tap.

I rapporten Finansiell stabilitet 2023-1 peker Norges Bank på de viktigste sårbarhetene og risikofaktorene i det norske finansielle systemet.   

- Det norske finansielle systemet er kjennetegnet av lønnsomme, likvide og solide banker. Vekstutsiktene i Norge er noe bedret det siste halvåret, men samtidig er den videre utviklingen i både markedene og økonomien usikker. Samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden forrige rapport, sier visesentralbanksjef Pål Longva.   

Problemer i enkelte banker i USA og Sveits har ført til store bevegelser i finansmarkedene. Norske banker har så langt vært lite påvirket, men uroen kan tilta og spre seg. Det kan gi dyrere finansiering for bankene og gjøre det vanskeligere å få lån for norske husholdninger og foretak.

Den økonomiske utviklingen er preget av høy prisvekst, økte renter og geopolitiske spenninger. Det er usikkert hvordan husholdninger og foretak vil tilpasse seg denne situasjonen. 

Høy gjeld gjør norske husholdninger sårbare for bortfall av inntekt, økte renter eller boligprisfall. Mange husholdninger har det siste året fått en strammere økonomi, men lav arbeidsledighet og oppsparte midler gjør husholdningene bedre rustet i møte med økte utgifter. 

En stor andel av bankenes utlån har pant i næringseiendom. Finansieringskostnadene til næringseiendomsforetak har økt mye, og utsiktene for eiendomsprisene er mer usikre enn normalt. Bankene har moderate eksponeringer mot de næringseiendomsforetakene som er mest tapsutsatte, men om eiendomspriser og leieinntekter skulle falle mye kan bankene få betydelige tap. 

God lønnsomhet i bankene er førstelinjeforsvaret mot tap. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan utlånstapene bli så store at bankene må bruke av kapitalen de har bygd opp. Bankene er godt rustet til å håndtere økte tap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til dette. 

02:09

Visesentralbanksjef Pål Longva om rapporten Finansiell stabilitet 2023 - 1. halvår.

Publisert 10. mai 2023 10:00

Finansiell stabilitet - kort fortalt

Høy prisvekst og usikkerhet preger det finansielle systemet

Sentralbankene i mange land har økt rentene raskt for å få ned prisveksten. Husholdninger og bedrifter møter økte renter og høyere priser. Det er usikkert hvordan de vil tilpasse seg og hvilke virkninger det får for den videre økonomiske utviklingen. Om det kommer et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bankene få store tap.

Det norske finansielle systemet har vært lite berørt av markedsuroen

Problemene i enkelte banker i USA og Europa førte til stor uro i finansmarkedene i mars, men de norske bankene ble lite påvirket. Vi har senere sett at uroen kan blusse opp igjen. Urolige finansmarkeder kan gjøre ­tilgangen på finansiering vanskeligere. Det kan gi dyrere lån til hus­holdninger og bedrifter.

Lav arbeidsledighet bidrar til at de fleste husholdningene klarer økte kostnader, men ved et økonomisk tilbakeslag kan flere få problemer

Høy gjeld gjør husholdningene sårbare for bortfall av inntekter, økte renter eller boligprisfall. Dersom mange husholdninger strammer inn ­forbruket sitt samtidig, kan bankene også påføres tap. Boligprisene falt i fjor høst, men har siden økt igjen. Vi venter ikke et stort fall i boligprisene.

Om økonomien går dårligere kan lån til næringseiendom påføre bankene høye tap

En stor andel av bankenes utlån har pant i næringseiendom, og utsiktene for eiendomsprisene er mer usikre enn normalt. Bankene har moderat med utlån til de næringseiendomsselskapene som er mest tapsutsatte, men om eiendomspriser og leieinntekter skulle falle mye kan bankene få ­betydelige tap.

Norske banker er godt rustet til å tåle markedsuro og økte tap

Norske banker er solide, likvide og har god lønnsomhet. Vi forventer at det vil fortsette, selv om tapene kan øke noe. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til at bankene kan tåle høye tap.

Publisert 10. mai 2023 10:00

Utsiktene for finansiell stabilitet

Norske banker er solide, likvide og har god lønnsomhet. Problemer i enkelte banker internasjonalt har ført til store bevegelser i finansmarkedene. Dersom usikkerhet knyttet til finanssektoren tiltar og sprer seg, kan det bli dyrere for norske banker å låne i markedene. Det er usikkerhet om hvordan husholdninger og foretak vil tilpasse seg høyere renter og økte kostnader. Om det kommer et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bankene få store tap, men det er de rustet til å tåle.

Høy inflasjon og usikkerhet preger det finansielle systemet

Det har vært store svingninger i finansmarkedene siden starten av fjoråret. Sentralbankene i mange land har økt rentene raskt for å dempe høy prisvekst. Rask renteoppgang har ført til at obligasjoner og utlån med fast rente og lang løpetid har falt mye i verdi. Det har gitt usikkerhet om soliditeten til flere amerikanske banker, og bidro til innskuddsflukt fra små og mellomstore banker i USA i år. Myndighetene i USA og Sveits har satt inn tiltak for å trygge finansiell stabilitet. Et betydelig høyere rentenivå og usikkerhet om den fremtidige prisveksten bidrar til usikkerhet om økonomisk utvikling internasjonalt. Det samme gjør den pågående krigen i Ukraina og geopolitiske spenninger. Reversering av flere sentralbankers programmer for verdipapirkjøp kan bidra til økte risikopremier og større markedssvingninger.

Problemene i banksektoren har preget markedene, men uroen har kun gitt begrensede utslag i risikopåslagene for norske banker og finansforetak. Høyere renter gir økte finansieringskostnader for husholdninger og foretak. Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt. Vekstanslagene for norsk økonomi har blitt oppjustert det siste halvåret, men det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen. Usikkerheten påvirker fortsatt utsiktene for finansiell stabilitet negativt.

Cyberangrep utgjør stadig en trussel mot finansiell stabilitet, og det er viktig å videreutvikle motstandskraft og beredskap for å håndtere cyberhendelser i det finansielle systemet.

Økte renter gjør utviklingen i eiendomsmarkedene mer usikker enn vanlig
Sårbarheter i det norske finansielle systemet vil kunne forsterke et økonomisk tilbakeslag. Høy gjeld gjør husholdninger sårbare for bortfall av inntekter, økte renter eller boligprisfall. Mange husholdninger har det siste året fått strammere økonomi som følge av høy prisvekst og økte renter, men lav arbeids­ledighet og oppsparte midler gjør husholdningene bedre rustet i møte med økte utgifter. Husholdningenes gjeldsvekst har avtatt, og det er utsikter til at gjeldsbelastningen vil avta de neste årene. På sikt kan det bidra til å redusere sårbarheten.

Boligprisene har over lengre tid vokst raskere enn inntektene til husholdningene. Det har økt risikoen for et større boligprisfall. Store og brå fall i boligprisene kan føre til innstramminger i husholdningenes konsum og gi økte tap på bankenes utlån. Boligprisene avtok gjennom høsten i fjor, men har siden økt. Den videre utviklingen i boligprisene er usikker, men fallhøyden i boligprisene dempes av at boligbyggingen er nokså lav. Prisene på næringseiendom steg også lenge, men har falt noe siden i fjor sommer, og vi venter et videre prisfall. Stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen og lave avkastningskrav i forhold til langsiktige renter gjør prognosene for næringseiendomspriser mer usikre enn vanlig.

En stor andel av bankenes utlån til foretak har pant i næringseiendom. Finansieringskostnadene for næringseiendomsforetakene har økt, men en sterk utvikling i leiemarkedet og inflasjonsjustering av leiekontrakter bidrar til å dempe utslagene på lønnsomheten. En del næringseiendomsforetak har mye obligasjonsgjeld som snart forfaller. Analyser i denne rapporten viser imidlertid at bankene har begrenset eksponering mot foretakene med svakest soliditet og store obligasjonsforfall. Et økonomisk tilbakeslag med krafig fall i salgspriser og leieinntekter kan likevel gi betydelige tap i bankene. Strukturelle endringer i etterspørselen etter kontorer og andre næringslokaler, samt økte energikostnader, kan også føre til fall i salgspriser og leieinntekter og påføre bankene tap. I tillegg står næringseiendom overfor endringer i reguleringer knyttet til energieffektivisering. Analyser i denne rapporten viser at næringseiendom er mer utsatt for fysisk klimarisiko enn boliger.

Norske banker er godt rustet til å tåle markedsuro og økte tap

Bankproblemene i USA og Europa har vist viktigheten av god risikostyring i finansinstitusjoner, men også betydningen av tilsyn og god regulering med krav til soliditet og likviditet, samt innskuddsgarantiordninger.

Norske banker er solide, likvide og har god lønnsomhet. Skjerpede krav til risikostyring, kapital og likviditet siden finanskrisen har gjort banker i Norge bedre i stand til å tåle markedsuro og høye tap, og fortsatt evne å tilby utlån til kredittverdige foretak og husholdninger. Bankene oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin, og har en diversifisert finansieringsstruktur med en betydelig andel garanterte innskudd. Den norske innskuddsgarantiordningen garanterer for innskudd på opptil 2 millioner kroner per innskyter per bank og bidrar til finansiell stabilitet gjennom å gi tillit til at bankinnskudd er sikre.

God lønnsomhet i bankene er førstelinjeforsvaret mot tap. Renteoppgangen har ikke bidratt til redusert lønnsomhet for norske banker, slik som for mange amerikanske banker, siden både bankenes eiendeler og gjeld i all hovedsak har flytende rente eller kort rentebinding. Norske banker har økt netto renteinntekter siden renteoppgangen startet i 2021. Vi venter fortsatt god lønnsomhet, selv om tapene kan øke noe. Dersom usikkerhet knyttet til finanssektoren tiltar og sprer seg kan det bli dyrere for norske banker å låne i markedene. Det kan i neste omgang gi dyrere lån til husholdninger og foretak.

Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan utlånstapene bli så store at bankene får underskudd og må bruke av kapitalen de har bygd opp. Kapitalkravene reflekterer sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Sårbarhetene er lite endret det siste halvåret. Stresstester og sensitivitetsøvelser, blant annet i Finansiell stabilitet 2022, viser at bankene er robuste og at de kan møte tap og opprettholde utlån også ved et kraftig tilbakeslag i økonomien. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til dette.

Samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden forrige rapport i november. På den ene siden er vekstutsiktene for norsk økonomi noe bedret det siste halvåret. På den andre siden har problemer i enkelte banker internasjonalt ført til store bevegelser i finansmarkedene, og fremover er utviklingen i både markedene og økonomien usikker.

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Jeanette Fjære-Lindkjenn

Publisert 10. mai 2023 10:00
Publisert 10. mai 2023 10:00

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 3. mai 2023 å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. 

Motsyklisk kapitalbuffer skal bidra til å gjøre bankene mer solide og dempe risikoen for at bankene forsterker et tilbakeslag i økonomien. Ved et tilbakeslag som gir eller vil kunne gi klart redusert tilgang på kreditt, bør kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned. Vurderingen av kravet til motsyklisk kapitalbuffer er basert på rapporten Finansiell stabilitet 2023 – 1. halvår.

Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor. Samtidig fører økte levekostnader og stigende renter til strammere økonomi for mange husholdninger. Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen.  

Boligprisene og prisene på næringseiendom har økt mye de siste årene, og mange husholdninger har høy gjeld. Slike sårbarheter vil kunne forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi.

Eiendomsprisene avtok gjennom høsten i fjor, men har økt noe i vinter. Den videre utviklingen i eiendomsprisene er mer usikker enn vanlig. Mange næringseiendomsforetak har høy gjeld og er derfor sårbare for prisfall og økte finansieringskostnader. En del næringseiendomsforetak har mye obligasjonsgjeld som snart forfaller. Bankene har imidlertid begrenset eksponering mot slike foretak med svakest soliditet.  

Kredittverdige husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. Bankene i Norges Banks utlånsundersøkelse rapporterte samlet sett om uendret kredittpraksis i første kvartal og venter ingen endring for inneværende kvartal. Veksten i husholdningenes gjeld har falt gradvis det siste året, mens kredittveksten til foretak har økt. I obligasjonsmarkedet er risikopåslagene fortsatt høyere enn normalt, etter at de steg markert i 2022.

Problemer i enkelte banker internasjonalt har ført til store bevegelser i finansmarkedene, men dette har ikke ført til finansieringsproblemer eller økte tap for norske banker. Dersom usikkerhet knyttet til finanssektoren tiltar og sprer seg, kan det bli dyrere for norske banker å låne i markedene. Norske banker er solide, likvide og har god lønnsomhet. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan utlånstapene bli så store at bankene får underskudd og må bruke av kapitalen de har bygd opp. Stresstester og sensitivitetsøvelser, blant annet i Finansiell stabilitet 2022, viser at bankene er robuste og at de kan møte tap og opprettholde utlån også ved et kraftig tilbakeslag i økonomien. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til at bankene bevarer motstandskraft.

Komiteen besluttet enstemmig å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent.

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Jeanette Fjære-Lindkjenn 

3. mai 2023

Norges Bank fastsetter kravet til motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal. Fra i år offentliggjøres kravet sammen med rentebeslutningen i januar og august, og sammen med rapporten Finansiell stabilitet i mai og november. Den neste beslutningen om motsyklisk kapitalbuffer publiseres 17. august.

Publisert 10. mai 2023 10:00