Norges Bank

Norges Banks rammeverk for motsyklisk kapitalbuffer

Rammeverket består av prinsippene og informasjonsgrunnlaget for Norges Banks beslutning om motsyklisk kapitalbuffer.

Prinsipper

Norges Bank beslutter kravet til motsyklisk kapitalbuffer i henhold til følgende prinsipper:

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer skal reflektere vurderingen av syklisk sårbarhet i det finansielle systemet. Erfaring viser at tilbakeslag i økonomien gjerne blir kraftigere etter en periode med høy vekst i kreditt og formuespriser. Vurderingen av syklisk sårbarhet baseres på et bredt sett av indikatorer, empiriske modeller og analyser.

Bankene bør som hovedregel holde en motsyklisk kapitalbuffer. En slik buffer bidrar til å gjøre bankene mer solide, og demper risikoen for at bankene forsterker et tilbakeslag i økonomien. Bufferkravet er ikke et virkemiddel for å styre kredittvekst eller formuespriser. Ifølge regelverket skal kravet til motsyklisk kapitalbuffer i utgangspunktet være mellom null og 2,5 prosent. Bufferkravet bør normalt ligge i øvre del av dette intervallet. Analyser av behov for tidsvarierende kapitalbuffere, som stresstester, understøtter dette. Bufferkravet bør ikke uten videre trappes ned selv om det skulle være tegn til at syklisk sårbarhet avtar. Dersom syklisk sårbarhet avtar vesentlig over tid og utsiktene for finansiell stabilitet er gode, kan bufferkravet justeres ned. Ved særlig høy syklisk sårbarhet kan bufferkravet settes over 2,5 prosent.

Ved et tilbakeslag som gir eller vil kunne gi klart redusert tilgang på kreditt, bør kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned. En buffernedsettelse reduserer risikoen for en strammere utlånspraksis som kan forsterke tilbakeslaget. Ved en reduksjon i bufferkravet vil det angis et anslag for når bufferkravet tidligst forventes økt igjen, for å gi forutsigbarhet for bankene.

Les om informasjonsgrunnlaget i Rammeverk for beslutning av krav til motsyklisk kapitalbuffer (NB Memo 4/2022)

 

Sist endret 22. september 2022 10:00
Sist endret 22. september 2022 10:00