Norges Bank

Om motsyklisk kapitalbuffer

Bankene må bygge opp en kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp. Dette kalles en motsyklisk kapitalbuffer. Norges Bank fastsetter kravet til denne bufferen hvert kvartal.

Ved et kraftig tilbakeslag i økonomien og klart redusert tilgang på kreditt bør bufferkravet settes ned. Virker bufferen etter hensikten, vil bankene stramme mindre inn på sine utlån i nedgangstider enn de ellers ville gjort. Det vil kunne motvirke at bankenes utlånspraksis forsterker tilbakeslaget.

Norges Bank fastsetter bufferkravet

Norges Bank skal fastsette kravet til den motsykliske bufferen hvert kvartal. I arbeidet med beslutningsgrunnlaget utveksler Norges Bank og Finanstilsynet relevant informasjon og vurderinger. Beslutningsgrunnlaget publiseres som en del av Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet.

Et bidrag til finansiell stabilitet

Motsyklisk kapitalbuffer kommer i tillegg til minstekravet og de andre bufferkravene. Alle kapitalbufferne bidrar til bankenes soliditet, men motsyklisk kapitalbuffer er den eneste bufferen som er ment å settes ned i et tilbakeslag for å understøtte kredittytingen.

Motsyklisk kapitalbuffer er også det eneste bufferkravet som automatisk gjelder for utenlandske bankers virksomhet i Norge. Det kalles automatisk resiprositet og er nedfelt i Baselkomiteens anbefalinger og i EU-regelverket.

Bufferkravet skal normalt være mellom 0 og 2,5 prosent. Bufferkravet kan også settes høyere enn 2,5 prosent i særlige tilfeller. Men automatisk resiprositet for motsyklisk bufferkrav gjelder bare opp til og med 2,5 prosent. For bufferkrav over 2,5 prosent er resiprositet frivillig. ESRB anbefaler resiprositet også for bufferkrav over 2,5 prosent.

 

Sist endret 10. september 2021 14:00
Sist endret 10. september 2021 14:00