Norges Bank

Deltakelse i interbanksystemer utenfor EØS

Interbanksystemer med konsesjon fra Norges Bank har et særskilt vern etter betalingssystemloven. Fra 1. januar 2019 ble dette vernet utvidet til også å gjelde norske deltakere i interbanksystemer som har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS Endringen er foranlediget av Storbritannias potensielle uttreden fra EU («Brexit») uten en utmeldingsavtale («hard Brexit»).

Betalingssystemloven § 4-2 gir et særskilt vern for interbanksystemer med konsesjon fra Norges Bank og interbanksystem i andre EØS-land som er meldt til enten EFTAs overvåkningsorgan eller ESMA i samsvar med rådsdirektiv 98/26/EF (finalitetsdirektivet). Vernet innebærer blant annet at avtaler om avregning og oppgjør i systemet kan gjøres gjeldende etter sitt innhold ved insolvensbehandling hos en deltaker i systemet.

Fra 1. januar 2019 ble dette vernet utvidet til også å gjelde norske deltakere i interbanksystemer som har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS, se betalingssystemloven § 4-1 fjerde ledd andre punktum. Vernet gis dersom den norske deltakeren har meldt om deltakelsen til Norges Bank og informasjon om deltakelsen er publisert på Norges Banks internettsider.

Deltakelse i interbanksystemer utenfor EØS kan meldes til Norges Bank per brev eller e-post med den norske deltakerens navn og LEI-nummer/organisasjonsnummer, sammen med informasjon om hvilket system deltakelsen gjelder og navnet på operatøren av det utenlandske systemet.

Følgende institusjoner har meldt om deltakelse i et interbanksystem som i tilfelle britisk uttreden fra EU uten en utmeldingsavtale vil bli underlagt lovgivning utenfor EØS:

  • DNB Bank ASA har meldt om deltakelse i valutaoppgjørssystemet CLS, operert av CLS Bank International.
Publisert 19. mars 2019 12:22