Norges Bank

Krav til rapportering for konsesjonsbelagte interbanksystemer og NBO

Norges Bank overvåker interbanksystemer med hjemmel i lov om betalingssystemer. I lovens § 2-9, 1. ledd heter det: "Norges Bank kan kreve at operatøren gir de opplysninger som Norges Bank anser nødvendige for å påse at systemet innrettes og drives i samsvar med bestemmelse gitt i eller i medhold av loven her."

Norges Bank har utarbeidet krav til periodisk og hendelsesbasert rapportering for konsesjonsbelagte systemer, og det avholdes tilsynsmøter med ansvarlig operatør minst to ganger i året. Norges Banks eget oppgjørssystem, NBO, er ikke omfattet av lov om betalingssystemer. Norges Bank har imidlertid lagt til grunn at NBO skal overvåkes etter samme kriterier som konsesjonsbelagte interbanksystemer. Den interne overvåkingsfunksjonen er organisatorisk skilt fra det operative ansvaret for NBO.

Det er fastsatt følgende rapporteringskrav og tilsynsrutiner:

  Konsesjonsbelagte interbanksystemer Norges Banks Oppgjørssystem
PERIODISKE RAPPORTER:    
Deltakelse, omsetning, eksponering, likviditet Årlig Halvårlig
Driftsavvik Kvartalsvis Kvartalsvis
Risikoanalyser, rutiner for endrings- og avvikshåndtering Årlig Årlig
Testing av avbrudds- og katastrofeløsninger Årlig Halvårlig
HENDELSESBASERT RAPPORTERING:    
Øyeblikkelig rapportering av avvik Avvik karakterisert som "kritisk" Avvik karakterisert som "alvorlig"
Meldeplikt ved endringer av betydning Ja Ja

 Krav til årsrapportering for interbanksystemer underlagt konsesjon

Publisert 21. juni 2006 14:09
Sist endret 7. juli 2011 14:20