Norges Bank

Samarbeid mellom myndigheitene

Ved omfattande systemkriser vil Finanstilsynet, Noregs Bank og Finansdepartementet vurdere situasjonen og setje i verk nødvendige tiltak.

Gode kapital- og likviditetsbufferar i bankane er "førstelinjeforsvaret" i alle krisehandteringssystem. I Noreg er Bankenes sikringsfond eit "andrelinjeforsvar". Fondet skal sikre kundane sitt innskot (opptil to millionar kroner) dersom ein bank må innstille drifta. Fondet kan skyte inn eigenkapital og gi lån til ein krisebank dersom det verkar å vere ei betre løysing enn at banken skal avvikle og utbetale dei garanterte innskota.

Myndigheitene vil kunne gripe inn dersom omfanget av krisa blir for stort til at næringa sjølv kan løyse det ("tredjelinjeforsvaret"). Ved omfattande systemkriser vil Finanstilsynet, Noregs Bank og Finansdepartementet vurdere situasjonen og setje i verk nødvendige tiltak. Dei tre myndigheitsorgana har regelmessige møte for å drøfte kriseberedskapen.

Banksikringslova gir detaljerte retningslinjer for korleis myndigheitene skal handtere likviditets- og soliditetskriser i banksektoren. Lova, som blei vedteken i 1996, gir myndigheitene omfattande verkemiddel for å førebyggje og handtere ei krise. Finanstilsynet og Noregs Bank er òg representerte i styret i Bankenes sikringsfond, som har ei sentral rolle når det gjeld å handtere bankkriser i Noreg.  

Internasjonale avtalar

Dei nordisk-baltiske sentralbankane har inngått ein avtale om korleis ein skal handtere ei krise i ein bank som er etablert i fleire enn eitt av landa:

Samarbeidsavtale (MoU) mellom de nordisk-baltiske sentralbankene om grensekryssende banker (15. desember 2016)

Noreg har slutta seg til ein avtale mellom alle dei sentrale myndigheitene (sentralbankar, tilsynsmyndigheiter og finansdepartement) i EU om samarbeid om handtering av ei krise i ein bank som er etablert i fleire enn eitt av landa:

Memorandum of Understanding on Cooperation between the Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance Ministries of the European Union on cross-border financial stability. (pdf)

I forlenginga av denne avtalen er det oppretta ein eigen avtale mellom dei tilsvarande myndigheitene i dei nordiske og baltiske landa:

Memorandum of Understanding on Cooperation and Coordination on cross-border financial stability between relevant Ministries, Central Banks, Financial Supervisory Authorities and Resolution Authorities of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden (pdf)

Publisert 24. september 2010 08:34
Sist endret 9. februar 2018 10:38