Norges Bank

Mandat for forvaltning av statsgjeld - fullmakter

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2019.

Norges Bank utsteder statsgjeld og inngår finansielle kontrakter innenfor statsgjeldforvaltningen i Finansdepartementets navn. Norges Bank skal forvalte alle utestående gjeldsinstrumenter og inngåtte finansielle kontrakter for Finansdepartementets regning og risiko. Rammene for forvaltningen framgår av mandat 19. desember 2019 for forvaltningen av statsgjeld fastsatt av Finansdepartementet.

For forvaltningen av statsgjeld gir Finansdepartementet følgende fullmakter til Norges Bank:

  1. Norges Bank har fullmakt til å utstede statsgjeld i Finansdepartementets navn. Norges Bank har fullmakt til å avgjøre om det skal utstedes statsobligasjoner eller statskasseveksler.
  2. Norges Bank har fullmakt til å kjøpe tilbake statsgjeld på vegne av Finansdepartementet.
  3. Norges Bank har fullmakt til å disponere statens egenbeholdning av statspapirer til pleie av annenhåndsmarkedet.
  4. Norges Bank har fullmakt til å forhandle, inngå eller endre, inkludert avslutte rammeavtaler og tilleggsavtaler om rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler på vegne av Finansdepartementet, og for Finansdepartementets regning og risiko.
  5. Norges Bank har fullmakt til å inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler. Norges Bank avgjør når, hvordan og med hvilke motparter slike transaksjoner skal gjennomføres.
  6. Norges Bank har fullmakt til å gjøre innskudd som sikkerhet hos motparter i rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler.
  7. Norges Bank har fullmakt til å ta imot betalinger og foreta utbetalinger på vegne av Finansdepartementet i forbindelse med utstedelse eller tilbakekjøp av statspapirer, omsetning i annenhåndsmarkedet, rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler samt tilleggssikkerheter.
  8. Norges Bank har fullmakt til å opptre som kontofører i Verdipapirsentralen (VPS) på vegne av Finansdepartementet.
  9. Norges Bank har fullmakt til å forlenge foreldelsesfrister og frafalle foreldelse knyttet til statspapirer som er omfattet av statsgjeldsforvaltningen.

Disse fullmaktene erstatter fullmakter gitt 15. desember 2014. Fullmaktene gjelder til de blir tilbakekalt eller til mandat fastsatt 19. desember 2019 for forvaltningen av statsgjeld blir opphevet.

Sist endret 13. januar 2020 13:15
Sist endret 13. januar 2020 13:15