Norges Bank

Mandat for forvaltningen av statsgjeld - utfyllende bestemmelser

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2014 med hjemmel i departementets mandat 2. oktober 2014 for forvaltningen av statsgjeld § 7-2.

§1 Reglement for økonomistyring i staten

 1. Departementet skal varsle Norges Bank (banken) om endringer i reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser.
 2. Banken gis med dette de fullmakter som er nødvendige for å utføre betalings- og regnskapstjenester knyttet til forvaltningen.

§ 2 Oppgaven som kontofører-utsteder

 1. Banken er kontofører-utsteder i Verdipapirsentralen (VPS) for statens obligasjons- og veksellån.
 2. Som kontofører-utsteder skal banken blant annet påse at registreringen i VPS av statens markedslån er korrekt med hensyn til utestående beløp og framtidige rente- og avdragsbetalinger for staten.

§ 3 Rentebytteavtaler

 1. Banken kan kun inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler med motparter som staten har rammeavtale ("ISDA Master Agreement") med.
 2. Dersom det mottas sikkerhet i form av kontanter i forbindelse med rentebytteavtaler eller tilsvarende derivatavtaler, skal kontantene plasseres som kontolån til staten under departementet.

§ 4 Bankens medvirkning til bokføring

 1. Banken skal i rimelig tid levere avstemte regnskapsfiler fra sitt porteføljeforvaltningssystem til departementets regnskapssystem slik at departementet kan avstemme i tide i henhold til frister for slikt arbeid.
 2. Departementet skal påse at kontoplan og øvrige begrepsverdier for registrerings- og rapporteringsformål er registrert i regnskapssystemet. Banken må i god tid før regnskapsfil oversendes varsle om nye lån og avtaler som er inngått.
 3. Banken skal levere regnskapsfiler på følgende områder:
  - Nye statslån og utvidelser i disse, både utestående gjeld og egenbeholdning og ev. tilbakekjøp av statspapirer.
  - Terminbetalinger og forfall i norske statspapirer, herunder avskriving av over-/underkurs og håndtering av ev. returer, både på gjeld og egenbeholdning.
  - Kvartalsvis rapportering av avdrag på statsobligasjoner mot kapitalregnskapet, både på gjeld og egenbeholdning.
  - Handel med statens egenbeholdning av statspapirer for pleie av markedet.
  - Ordinære renteterminer knyttet til inngåtte rentebytteavtaler.
  - Inn- og utbetaling av sikkerhetsbeløp knyttet til inngåtte rentebytteavtaler.
  - Utbetaling av opptjent rente til motparter under ordningen med sikkerhetsbeløp knyttet til inngåtte rentebytteavtaler.
 4. For handel med statens egenbeholdning av statspapirer (gjenkjøpsavtaler) skal banken halvårlig sende departementet en rapport som viser regnskapsstørrelser pr. statspapir for:
  - Beholdningen av statspapirer (nominell verdi, kostpris inkl. transaksjonskostnader og markedsverdi).
  - Beholdningen av gjenkjøpsavtaler (nominell verdi og avtalepris/markedsverdi).
  - Renteinntekter etter kontantprinsippet (rentekupong innbetalt via gjenkjøpsavtaler).
  - Rentekostnad etter kontantprinsippet (rente på mottatt likviditet under gjenkjøpsavtaler).

§ 5. Godtgjørelse av forvaltningskostnader

Norges Bank kan innen 1. juni året før budsjettåret sende revidert anslag for kostnadene ved å forvalte låneporteføljen, jf mandatets § 5-1.

§ 6. Adgang til å fravike bestemmelsene

Departementet kan i særlige tilfeller tillate banken å fravike disse utfyllende bestemmelsene.

§ 7. Ikrafttredelse

Disse bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2015 med unntak av § 4 som trer i kraft 1. mars 2015.

Publisert 18. desember 2014 12:00
Publisert 18. desember 2014 12:00