Norges Bank

Om valutahandel

Valutahandelsstatistikken
Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet. Transaksjonstallene som bankene innrapporterer er relativt detaljerte både når det gjelder motparter/kunder til valutahandelen, hvilken type kontrakter som er inngått og valutapar.

Rapportørbankene
For at statistikken skal gi et dekkende bilde av aktiviteten i valutamarkedet blir data for hele bankkonsernet innrapportert, dvs. alle handler foretatt av datterbank, filial og morbank.

Nærmere om kundeinndelingen
Rapportene som Norges Bank mottar fra rapportørbankene inneholder 9 ulike motparter/kundegrupper til valutahandlene. Disse er: andre rapportørbanker, andre utenlandske banker, andre norske banker, andre norske kunder i finansiell sektor, oljeselskaper, norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskaper, utenlandske kunder i finansiell sektor ellers, utenlandske ikke-finansielle kunder og Norges Bank. I publiseringstabellen har vi valgt å dele kundegruppene inn i rapportørbanker, utenlandske banker, finansielle kunder, ikke-finansielle kunder, norske kunder, utenlandske kunder og Norges Bank. Følgende definisjoner er benyttet:

Finansielle kunder: andre norske banker enn rapportørbankene, andre norske kunder i finansiell sektor og andre utenlandske kunder i finansiell sektor
Ikke-finansielle kunder: norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskapene, utenlandske ikke-finansielle kunder og oljeselskaper
Norske kunder: andre norske banker enn rapportørbankene, andre norske kunder i finansiell sektor, norske ikke-finansielle kunder ekskl. oljeselskapene og oljeselskaper
Utenlandske kunder: andre utenlandske kunder i finansiell sektor og utenlandske ikke-finansielle kunder

Nærmere om instrumentinndelingen
I de daglige rapportene fra bankene er instrumentene fordelt på spot, forward, swap og opsjoner, der både forward og swap er delt inn i 6 ulike løpetidsbånd. Spot er definert som handler med 2 dagers løpetid. For forward er løpetidsinndelingen: 0 til 1 dag, 3 dager til 3 måneder, 3 måneder til 6 måneder, 6 måneder til 1 år, 1 år til 2 år og over 2 år. Swap har tilsvarende løpetidsinndeling med unntak av den første kategorien 0 til 2 dager.
For swapper blir bare det lange benet innrapportert. Dette er i tråd med føringsmåten i den treårige BIS-undersøkelsen og standarden i markedet.

Publisert 29. august 2006 14:30