Norges Bank

Om inflasjon

Målet for pengepolitikken er at den årlige veksten i konsumprisene er nær 2 prosent over tid.

Vi bruker konsumprisindeksen (KPI) til å måle inflasjonen. Noen priser som inngår i KPI har en tendens til å variere mye fra en periode til en annen. Dette gjelder blant annet energipriser, som kan stige mye i en periode for så å falle i neste. Slike prisendringer kan skape støy i bildet av den underliggende trenden i prisutviklingen.

Som en hjelp til å se gjennom forbigående svingninger i inflasjonen bruker Norges Bank ulike indikatorer for underliggende inflasjon. Den viktigste indikatoren for underliggende inflasjon i Norges Banks analyser er KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE)

Utsiktene for inflasjonen

Figurene under viser inflasjonen i prosent de siste årene og anslag fremover. Inflasjonen er her målt som veksten i KPI og KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) fra samme måned året før (tolvmånedersveksten). De heltrukne linjene viser faktisk utvikling i inflasjonen, mens de stiplede linjene er Norges Banks anslag.

KPI-anslag fra Pengepolitisk rapport

 

KPI-JAE-anslag fra Pengepolitisk rapport

 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Pengepolitisk rapport inneholder tallsett i Excel- og HTML-format

Publisert 29. juni 2006 16:01
Sist redigert 2. mars 2018 12:08
Publisert 29. juni 2006 16:01
Sist redigert 2. mars 2018 12:08