Norges Bank

KPIXE - Endret beregningsmetode

For å vurdere hva den underliggende inflasjonen er til en hver tid ser Norges Bank på flere indikatorer, se Indikatorer for prisvekst. KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (KPIXE) er en slik indikator. Norges Bank begynte i 2008 å beregne denne indikatoren for å ta hensyn til den høye trendveksten i energiprisene. I perioder hvor energiprisene utvikler seg vesentlig annerledes enn øvrige konsumpriser kan denne indikatoren inneholde informasjon om underliggende inflasjon som ikke fanges opp av andre indikatorer. I de siste årene har energiprisene i gjennomsnitt vokst om lag like mye som andre konsumpriser. Da gir denne indikatoren nokså lite tilleggsinformasjon om underliggende inflasjon utover det som fanges opp av andre indikatorer. Dette bildet kan endres og KPIXE vil derfor fortsatt være en av flere indikatorer som inngår i Norges Banks vurdering av underliggende inflasjon.

Erfaringene med KPIXE siden 2008 viser at energipristrenden, slik denne har blitt beregnet, varierer nokså mye. For å redusere volatiliteten i den beregnede energipristrenden vil Norges Bank fra og med publiseringen av konsumpristall for juni 2013 gjøre følgende endringer i beregningene av KPIXE:

  1. Energipristrenden beregnes som et (skjevt-) sentrert, glidende gjennomsnitt av månedsveksten i faktiske energipriser i KPI de to foregående årene og anslåtte energipriser det kommende året.[1] Faktiske og anslåtte, fremtidige energipriser beregnes på samme måte som tidligere, se Staff Memo nr. 3/2009, sidene 2-7.
  2. KPIXE beregnes som en sammenveiing av månedsveksten i KPI-JAE og månedsveksten i energipristrenden.

I sanntid gir den nye metoden mindre svingninger i veksten i energipristrenden fra måned til måned. Gjennomsnittlig vekst i KPIXE med ny metode er litt høyere, og dermed nærmere gjennomsnittlig vekst i KPI, enn KPIXE beregnet med gammel metode. I de to siste månedene (april og mai) har tolvmånedersveksten i KPIXE beregnet med ny metode vært 0,1 prosentpoeng lavere enn KPIXE beregnet med gammel metode. Se tabell i Excel for KPIXE beregnet etter gammel og ny metode.

Fremover publiseres kun sanntidstall for tolvmånedersvekst i KPIXE beregnet med ny metode, ikke reviderte serier. Historisk reviderte serier for KPIXE beregnet med gammel metode er tilgjengelig i tabellene i Excel.

Fotnoter

  1. Mer spesifikt benyttes et 37-måneders, (skjevt-) sentrert, glidende gjennomsnitt av månedsveksten i energiprisindeksen for måned t: 24 måneder historie + måned t + 12 måneder anslåtte, fremtidige energipriser. Tidligere ble KPIXE beregnet som en sammenveiing av tolvmånedersveksten i KPI-JAE og av tolvmånedersveksten i en energipristrend. Energipristrenden ble beregnet ved hjelp av et Hodrick Prescott (HP)-filter på en energiprisindeks, som igjen var satt sammen av faktiske energipriser i KPI og av anslåtte, fremtidige energipriser. Se Staff Memo 7/2008 og Staff Memo 3/2009 for nærmere beskrivelse.
Publisert 20. juni 2013 09:59