Norges Bank

Innledning Finansiell fagdag 2018

Øystein Olsen

Velkommen til årets «Finansielle fagdag».

Temaet i år er «Foretakenes finansiering – kilder og risiko». Bedriftene utgjør grunnstammen i det økonomiske systemet. De produserer varer og tjenester og skal sikre inntekter til både eiere og ansatte. Men det skjer ikke uten at det tas risiko. Teknologisk utvikling, endrede konkurranseforhold og økonomiske svingninger gjør lønnsomheten usikker. Fra bankenes synspunkt, er risikoen ved å låne ut til foretak normalt høyere enn ved utlån til husholdningene.

Under kriser har tapene på lån til foretak vært høye. Slik var det også under finanskrisen. Ubalansene som var bygd opp i det finansielle systemet, rammet bedriftene. Da krisen inntraff ble det vanskeligere å få lån, usikkerheten om fremtidig avkastning økte, og etterspørsel etter varer og tjenester falt. I de landene som ble hardest rammet, måtte bedrifter legge ned, og mange mistet jobben. Det fikk tilbakevirkninger til banksystemet som måtte ta ytterligere tap. Selv om Norge ikke ble rammet like hardt som mange andre land, er lærdommene fra finanskrisen i 2008 viktige også for oss, i tillegg til de lærdommene vi har med oss fra vår egen bankkrise tidlig på 1990-tallet.

Foretakenes valg av finansiering bestemmer hvor risikoen ligger hvis virksomheter går med tap. I en nedgangskonjunktur kan det ha betydning for den finansielle stabiliteten. De senere årene har deler av foretakene finansiert seg mer i obligasjonsmarkedet, men bankfinansiering er fortsatt den klart viktigste finansieringsformen. Banksystemet bærer derfor en stor del av risikoen.

I løpet av dagen skal vi, fra ulike sider, få belyst hvilken betydning bank- og obligasjonsfinansiering har for finansiell stabilitet. Blant annet skal vi få presentert to ulike perspektiver på fordeler og ulemper med bank- og obligasjonsfinansiering ut fra et finansiell stabilitets perspektiv.

Vi skal også se nærmere på hvordan obligasjonsmarkedet håndterte oljenedturen, og få ta del i noen tanker om hvordan næringseiendomsforetak vil finansiere seg fremover.

Men aller først skal Torbjørn Hægeland, som leder vår avdeling for finansiell stabilitet, ta oss igjennom årets finansiell stabilitetsrapport med særlig fokus på bankens analyser og vurderinger av foretakenes gjeld.

Ha en riktig god fagdag!

Publisert 16. november 2018 15:30
Publisert 16. november 2018 15:30