Norges Bank

1986 - 1992 Stabilisering av valutakursen

I 1986 ble penge- og valutapolitikken lagt om. Norges Bank fikk delegert fullmakt til å fatte beslutninger om endringer i styringsrenten med sikte på å stabilisere kronekursen. Pengepolitikkens oppgave var etter dette å gi økonomien et nominelt anker i form av en stabil valutakurs, og Norges Bank ble tildelt oppgaven som vokter av pengeverdien.

Norges Bank forsøkte først å dempe spekulasjonene mot kronen i begynnelsen av mai 1986 med å sette de kortsiktige lånerentene i Norges Bank kraftig opp, først til 30 prosent 5.-6. mai og deretter til 50 prosent 7.-9. mai. Søndag 10. mai besluttet den nytiltrådte regjeringen Brundtland å devaluere kronen. Sentralverdien for kursindeksen ble endret fra 100 til 112.

Nedskrivingen i 1986 ble den siste i rekken av kronedevalueringer og markerer et viktig skille i norsk valutakurspolitikk. Styringsrenten skulle etter dette brukes til å stabilisere valutakursen. Spekulasjonen mot kronen fortsatte utover høsten og det oppstod en situasjon med vedvarende press på valutakursen. Banken hadde tidligere på høsten diskutert med Finansdepartementet hvordan slike situasjoner skulle møtes. Den 2. desember satte banken renten opp med to prosentpoeng uten at regjeringen kom med innsigelser. Pengepolitikkens oppgave var etter dette å gi økonomien et nominelt anker i form av en stabil valutakurs, og Norges Bank ble tildelt oppgaven som vokter av pengeverdien.

I oktober 1990 besluttet regjeringen at norske kroner skulle knyttes til den europeiske pengeenheten ECU med svingningsmarginer på +/- 2 ¼ prosent.

Litteratur

Barry Eichengreen (2008), Globalizing capital. A history of the international monetary system, 2nd edition, Princeton University Press

Einar Lie og Christian Venneslan (2010), Over evne. Finansdepartementet 1965-1992, Pax forlag AS

Ragna Alstadheim: Exchange rate Regimes in Norway 1816-2016. Staff memo 2016/15, Norges Bank

Christoffer Kleivset (2010), Inflasjon og akkomodasjon. Norsk valutapolitikk fra 1971 til 1986, Masteroppgave i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo

Bastian Engelsen Klunde: Fra reell til nominell: En analyse av pengepolitikken i Norge fra devalueringen i 1986 til innføringen av inflasjonsmålet i 2001. Staff memo 2011/20

FOTO: Morten Hvaal / SCANPIX. NORSK KRONE DEVALUERES Fra pressekonferansen i Regjeringskvartalet. Fra v.: Sentralbanksjef Hermod Skånland, finansminister Gunnar Berge og statsminister Gro Harlem Brundtland. Oslo 1986-05-11