Norges Bank

1940 - 1945 Arnold C. Ræstad

22. april 1940 ble det i statsråd på Stuguflåten i Lesja vedtatt en provisorisk anordning for pengevesenet og dr. juris Arnold Ræstad ble utnevnt til formann for Norges Banks direksjon. Bankens hovedsete ble flyttet til London da konge og regjering evakuerte landet 7. juni 1940. Direktør Nicolai Rygg fortsatte som leder av Norges Banks virksomhet i det okkuperte Norge.

Arnold Ræstad (1878-1945) vokste opp i Kristiania. Han avla juridisk embetseksamen med toppresultater fra Universitetet i Oslo i 1900. I 1912 ble han doctor juris for sin avhandling i sjørett med tittelen "Kongens strømme". Fra 1906 til 1910 arbeidet Ræstad som sekretær i Utenriksdepartementet. Avhandlingen hans utgjorde ryggraden i norsk politikk på sjørettsområdet helt til det nye kontinentalsokkelbegrepet ble etablert etter 2. verdenskrig. Ræstad var en kort periode i 1921 utenriksminister i Otto Blehrs 2. regjering.

Ræstad var blant dem som på slutten av 1930-tallet så at krigen ville komme. Etter den tyske invasjonen forlot han Oslo sammen med sin kone Märta, og stilte seg til regjeringens tjeneste. Ræstads barnebarn har skrevet en beretning om disse opplevelsene basert på Märta Ræstads dagbok for perioden april-august 1940. Norges Bank takker familien for samtykke til å gjengi beretningen.

Arnold Ræstad skrev over 40 bøker og hundrevis av artikler om utenrikspolitikk, folkerett, økonomi og jus. I 1942 skrev han "The case Quisling", den første analyserende biografi om NS-lederen, men han ble frarådd å publisere denne da regjeringen var redd for at den ville bli misforstått som altfor forståelsesfull.

Ræstad var første styreformann i det statlige Norsk rikskringkasting da dette ble grunnlagt 1933. I aprildagene 1940 kom Ræstad for fullt inn i kringkastingen igjen – nå som leder av det frie NRK på den norske side av fronten under krigsoperasjonene april–juni 1940 og siden i London og USA inntil 1945.

Mens Nicolai Rygg måtte ta seg av de pengepolitiske utfordringer under krigen, var Norges Bank i London i gang planlegging av pengesystemet etter krigen, hvor det etter bankens mening igjen måtte innføres en tilknytning til gull, en tanke banken aldri fikk gjennomslag for. London-direksjonen var sterkt opptatt av å markere avstand til Norges Bank, Oslo, noe som tidvis skapte vanskeligheter for arbeidet i Norge .Direksjonen i London ble underlagt et regjeringen. Dette skyldtes nok at sentral styring var viktig under krig, men også et ønske fra regjeringen om å ha kontroll med de personene som utgjorde London-direksjonen.

Etter krigen ble Norges Banks hovedsete flyttet fra London tilbake til Oslo. Nicolai Rygg ble da gjeninnsatt som leder av bankens direksjon.

For regjeringen Nygaardsvold ble Ræstad under krigen en uvurderlig rådgiver og embetsmann. Han penneførte den provisoriske anordningen som regulerte opprettelsen av Nortraship, organisasjonen som ble etablert av norske myndigheter for å administrere den store norske handelsflåten utenfor tyskkontrollerte områder, og han gikk høsten 1940 sammen med Arne Ording inn for det atlantiske samarbeid, det som etter hvert ble regjeringens nye utenrikspolitiske linje.

Bakgrunnsnotat (pdf) 

Kilder:

Store norske leksikon.