Norges Bank

2003 Fageksperter i hovedstyret

Fra 2003 ble medlemmene av hovedstyret oppnevnt direkte av Kongen uten at det ble innhentet forslag fra noen instanser.

Tidligere hadde Kongen oppnevnt de eksterne medlemmene etter forslag fra de politiske partienes stortingsgrupper. Sammensetningen skulle tidligere gjenspeile partienes styrkeforhold på Stortinget. Rekrutteringen skjedde i stor grad fra de politiske partienes rekker.

Fra 2003 ble faglig bakgrunn det mest sentrale kriteriet for oppnevning til hovedstyret. 

Litteratur:

Norges Banks årsberetning 2003

Ot.prp nr.81 (2002-2003), Om lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven