Norges Bank

1940 Hovedkontor i London

Hovedkontoret til Norges Bank ble flyttet ut av Oslo under invasjonen i 1940, først til Molde, så til Tromsø og til slutt London.

Etter invasjonen av Norge vurderte regjeringen det som nødvendig at Norges Banks hovedsete skulle være lokalisert utenom de områder som var okkupert av tyskerne. Hovedsetet ble først flyttet til Molde, deretter til Tromsø og fra 10. juni 1940 til London.

Regjeringen fritok medlemmene av Norges Banks direksjon  for sine verv 22. april 1940. Nye medlemmer med varamenn ble oppnevnt. Arnold Ræstad ble oppnevnt som formann i direksjonen.

Norges Bank i London kunne ikke drive ordinær sentralbankvirksomhet eller foreta kommersielle transaksjoner. Bankens første viktige oppgave ble å få kontroll med bankens store verdier i utlandet. Bankens gullbeholdning var blitt transportert ut av Oslo, gjennom Norge og over til England før tyskerne kunne legge hånd på den. Mot slutten av krigen ble det lagt planer for pengesaneringen som skulle finne sted etter tyskernes kapitulasjon.

Direktør Rygg hadde etter konferanser med utenriksminister Koht og representanter for Stortinget på Elverum 10. april vendt tilbake til Oslo for å ivareta Norges Banks interesser der.

Etter vedtakene av 22. april behøvde det okkuperte Norge en hjemmel for Norges Bank i Oslo til å fortsette sin virksomhet. Administrasjonsrådet, som var oppnevnt av Høyesterett 15. april 1940, ga derfor 7. mai 1940 et pålegg til direksjonen ved Norges Bank, Oslo om å lede bankens virksomhet i de deler av landet som var okkupert.

13. juli 1945 ble Norges Banks hovedsete flyttet tilbake til Oslo. Bankens direktører og representanter i London fratrådte, og direktør Rygg ble igjen beskikket som formann i direksjonen.

Litteratur:

Per Bang og Jon Petter Holter: Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter, s.45-54. Oslo 1991.

Beretning fra direksjonen for Norges Bank om virksomheten i det frie Norge og i London i tiden 22. april 1940 til 13. juli 1945. Oslo, januar 1946.

Norges Bank under okkupasjonen. Norges Bank, Oslo 1945.

Innstilling av 17.6.1948 fra Komiteen til gransking av Norges Banks virksomhet i okkupasjonstiden. Vedlegg til St. meld. nr.14 (1949),