Norges Bank

1816 - 1873 Sølvspecien

Selv om Norge var underlagt Sverige på mange områder, hadde landet sitt eget pengevesen. Sølvspecien ble innført i 1816.

Gjennom lov om pengevesenet av 14. juni 1816 opprettet Stortinget det pengesystem som hadde vært forsøkt innført i Norge på slutten av 1700-tallet. De dansk-norske myntene kunne dermed brukes i Norge. Måleenheten var 25,282 gram rent sølv og ble kalt speciedaler. Speciedaleren var delt i 120 skilling.

Det skulle brukes sølv til utmynting av 1 speciedaler samt mynter på 60, 24 og 8 skilling. Disse myntene ble kalt grovkurant. I tillegg skulle det være skillemynt av sølv (4 og 2 skilling) og kopper (1 og 1/2 skilling). Dette systemet ble i hovedsak beholdt under hele perioden med sølvstandard.

Endringer i grovkuranten fant sted i 1823 og i 1845. Endringer i skillemyntene skjedde i 1821, 1836 og i 1866.

I løpet av perioden regjerte fem ulike svensk-norske konger, Carl XIII (1814-18), Carl XIV Johan (1818-44), Oscar I (1844-59), Carl XV (1859-72) og Oscar II (1872-1905). Alle fikk satt sine personlige preg på myntene. Utmyntingen var gjennomgående størst i de første årene etter skifte av konge.

Litteratur:

Kolbjørn Skaare: Mynten, myntene og medaljene. Oslo 2007

Bjørn Rønning: Norges mynter i 150 år 1816-1966. Oslo 1969