Norges Bank

1924

1920-28 Paripolitikk

Inflasjon og høy vareimport førte til at kronen falt til under pari i mai 1919. Gullinnløsningen ble opphevet igjen i mars 1920 og kronen gjort flytende.

I tillegg ble det, etter at Nicolai Rygg hadde overtatt som sentralbanksjef etter Karl Gether Bomhoff, et mål fra Norges Banks side å redusere prisene. 

Produksjonsomkostningene måtte ned for å gjøre landet konkurransedyktig. Det var i denne sammenheng at den såkalte paripolitikken forsøksvis ble igangsatt. Det var et mål om å knytte kronen til gullet igjen til samme kurs som før krigen. Senkningen av prisnivået skulle oppnås gjennom stram utlånspolitikk.

Som et ledd i å oppnå dette ble diskontoen holdt høy også etter at prisnivået hadde begynt å falle.

Den første etterkrigstiden skjedde det en depresiering av kronen mot de fleste valutaer med unntak av tyske mark og franske franc. Begge land, og i særlig grad Tyskland, hadde opplevd høy inflasjon etter krigen. Pundet var 103% dyrere enn i 1918. Dette hadde sammenheng med at Norges Bank hadde måttet prioritere å støtte et svakt bankvesen fremfor å kjøre en stram paripolitikk.

Mot slutten av 1924 ble fokus rettet mot paripolitikken. Valutakursutviklingen snudde, og kronen begynte å stige i verdi. Fra våren 1925 begynte utlendinger å kjøpe norske verdipapirer i tillit til at Norges Bank ville nå sitt mål om å vende tilbake til pari kurser. For å dempe appresieringen ble diskontoen satt ned. Målet om å vende tilbake til pari kurs ble fastholdt.

Denne politikken ble sterkt omdiskutert. Mange næringer ble hardt rammet av styrket valuta og fallende priser. Arbeidsledigheten var høy. Et alternativ som ble diskutert var å gjeninnføre gullstandarden, men uten å vende tilbake til nivået rett etter krigen.

Da gullstandarden først ble gjeninnført i 1928, var dette langt på vei en følge av kursbevegelsene de senere årene. Kursene var blitt påvirket av tro på at målet for politikken ville bli nådd. Selve gullfestingen til pari fikk derfor begrensede konsekvenser for norsk økonomi. 1928 ble et bedre år enn de to foregående.