Norges Bank

1822

1822 Plan for paripolitikken

Speciedalersedlene falt kraftig i kurs mellom 1818 og 1822. Noe måtte gjøres og 15. desember1822 vedtok Stortinget at sølvinnveksling til en kurs mellom 75 og 90 prosent svakere enn kursen på den gamle rigsdaler species (pari) skulle starte fra 1. januar 1823.

Loven av 13. august 1818 la ansvaret for å fastlegge tidspunkt for gjeninnføring av innløsningsplikt av sedler mot sølv til Norges Banks direksjon. Tidspunktet for å vende tilbake til pari ble imidlertid flere ganger forskjøvet. Det førte til mistillit til speciedaleren, og verdien falt. I tillegg var årene etter 1814 preget av økonomiske nedgangstider. Krisen ble særlig omfattende for eksportnæringene fordi det også var krise i Europa etter Napoleons-krigene.

Speciedaleren nådde sin laveste verdi i 1822. Da ble det vedtatt at man gjennom Stortingsbeslutninger skulle bringe kursen gradvis tilbake til pari. Norges Bank fikk i oppgave å fastsette kursen innenfor de rammer som var satt av Stortinget.

Dette skapte igjen forventninger om at innløsing av sedler til pari kurs ville bli gjennomført.