Norges Bank

2008

2008 Håndtering av finanskrisen

Finanskrisen ble møtt med kraftige reduksjoner i styringsrenten og det ble tatt i bruk et bredt spekter av likviditetspolitiske tiltak for å forbedre finansmarkedenes funksjonsevne under krisen. En lærdom fra finanskrisen er at pengepolitikk er mer enn å sette renten.

Finanskrisen skjøt fart i september 2008 etter konkursen i Lehmann Brothers og det ble gjennomført omfattende lettelser i pengepolitikken. Renten ble satt ned med i alt 4,5 prosentpoeng i løpet av høsten 2008 og første halvår 2009. Velfungerende finansmarkeder er viktig for at pengepolitikken skal være effektiv. Norges Bank tok i bruk et bredt spekter av likviditetspolitiske tiltak i arbeidet med å forbedre finansmarkedenes funksjonsevne under finanskrisen.

Den globale finanskrisen har også demonstrert viktigheten av å kunne håndtere finansielle ubalanser. Internasjonalt arbeides det med å innføre regler som innebærer strengere kapitalkrav i bankene og med å innføre bedre rutiner for makroovervåkning av det finansielle systemet og for håndtering av finansinstitusjoner som får problemer. Lærdommene fra dette arbeidet vil være nyttig også for Norge.