Norges Bank

1984

1983-85 Avvikling av reguleringer

I 1984 nådde pengemengdeveksten for første gang etter krigen et nivå på over 20 prosent. Avvikling av kredittpolitiske reguleringer gjorde at bankenes utlånsaktivitet økte kraftig.

Samtidig ble en del lån som var formidlet utenom bankenes balanser tatt tilbake i bøkene når reguleringene ble avviklet.

I tillegg til dette var det sterk likviditetstilførsel gjennom finanspolitikken. I noen grad ble dette motvirket ved at Norges Bank kjøpte kroner i markedet for å hindre en svekkelse  av kronekursen.

I 1986 økte pengemengden med bare 2,0 prosent. Den lave veksten hadde sammenheng med svekket utenriksøkonomi. Fall i oljeprisen gjorde at importoverskuddet økte, og Norges Bank kjøpte kroner for å hindre at kronekursen ble svakere. Bare i begrenset grad ble dette motvirket av stor kredittilførsel fra de private bankene.