Norges Bank

1990

1990-2010 Periode med stabil og lav inflasjon

Fra tidlig på 1990-tallet har vi hatt en stabil inflasjon på under 4%. Dette startet opp med innstramminger i politikken i siste halvdel av 1980-tallet for å dempe ubalansene som var skapt tidligere i ti-året. Lavere prisfall internasjonalt førte til lavere importert inflasjon.

Fra slutten av 1990-tallet ble også prisstigningen gjort til et mål i pengepolitikken. Første antydning til dette var da sentralbanken, etter at fastkurspolitikken kom under press i august 1998, satte renten tilstrekkelig høyt til at den i tillegg til å stabilisere kronekursen også ville begrense prisforventningene.

Da Svein Gjedrem tok over som sentralbanksjef ved årsskiftet 1998/99 presiserte han at Norges Bank skulle fokusere på på de grunnleggende forutsetningene for stabilitet i kronekursen. For å oppnå kursstabilitet mot euro måtte pengepolitikken innrettes slik at pris- og kostnadsstigningen kom ned mot det nivå ECB siktet mot. Samtidig måtte Norges Bank unngå at pengepolitikken i seg selv skulle bidra til nedgangstid med deflasjon fordi det kunne svekke tilliten til kronen.

29.mars 2001 ble det vedtatt ny forskrift om pengepolitikken hvor det operative målet for pengepolitikken skulle være en årsvekst i konsumprisene som over tid var nær 2,5%.