Norges Bank

1970

1970-87 Høy inflasjon

Etter krigen hadde det vært en jevn prisvekst. Inflasjonen skjøt imidlertid fart fra 1970 og var høyest i 1981.

Siden siste del av 1960-tallet hadde Norge, i likhet med mange andre land, opplevd en tiltagende prisstigning. Disse problemene ble ytterligere forsterket av valutauroen, oljekrisen i 1973 og motkonjunkturpolitikken i årene 1974-77. I 1977/78 ble det iverksatt en rekke tilstrammingstiltak i norsk økonomi. Et av disse var en pris- og lønnsstopp som varte til årsskiftet 1979/80. Dette gav umiddelbart resultater i form av lavere inflasjon. Da prisstoppen ble opphevet, kom prisstigningen raskt til å tilta igjen.

Utviklingen ble ytterligere forsterket av en ny internasjonal energikrise fra 1979. I valgåret 1981 nådde inflasjonen 13,4 prosent. En rekke andre land hadde på denne tiden iverksatt flere kontraktive tiltak for å bekjempe prisstigningen. I Norge skulle det fortsatt ta flere år før den kom ned på det som ble ansett for å være et akseptabelt nivå. 

I perioden 1976-86 ble det ti ganger gjennomført valutakurspolitiske vedtak som bidro til å svekke kronen. Dette hadde dels form av devalueringer, dels av tekniske justeringer. Den siste og største fant sted i 1986 etter at fallende oljepriser hadde ført til svekket tiltro til norske kroner. Et resultat ble økt prisstigning i 1987. 

De etterfølgende årene ble den økonomiske politikken strammet inn, og prisstigningen avtok.