Norges Bank

1921

1921-28 Paripolitikk

1920-årene fram til 1928 var preget av en politikk med sikte på å få gullverdien av kronen tilbake til nivået før krigen. Dette skapte en deflasjonsperiode. Virkningene av paripolitikken slo imidlertid ikke ordentlig ut på prisveksten før i 1925-26.

Et internasjonalt konjunkturomslag slo ut i lavere prisstigning fra høsten 1920. Dette fikk utslag på sysselsettingen. Arbeidsledigheten steg betydelig spesielt fra 1921.

I tillegg var det, etter at Nicolai Rygg hadde overtatt som sentralbanksjef etter Karl Gether Bomhoff, et uttalt mål fra Norges Banks side å redusere prisene.  Produksjonsomkostningene måtte ned for å gjøre landet konkurransedyktig. Det var i denne sammenheng at den såkalte paripolitikken forsøksvis ble igangsatt. Det var et mål om å knytte kronen til gullet igjen til de verdier som gjaldt før krigen. Senkningen av prisnivået skulle oppnås gjennom stram utlånspolitikk.

Da mange av bankene hadde drevet slett bankvirksomhet under og like etter første verdenskrig, ble Norges Banks første viktige oppgave å redde store deler av det norske bankvesenet. Den stramme kredittpolitikken måtte foreløpig vente, men nedgangstidene presset allikevel prisene ned.

Etter å ha ryddet opp i bankkrisen som oppsto i kjølvannet av første verdenskrig, kunne Norges Bank starte paripolitikken. Prisene hadde da steget i 1924 og fortsatte med det i 1925. Et viktig virkemiddel i paripolitikken var reduksjon av utlånene til forretningsbankene fra utgangen av 1924.

En rekke land hadde allerede i 1925 oppnådd gullinnveksling, til enten lavere eller pari kurs. Men selv i de aller fleste av disse landene fortsatte prisene å synke. Prisfallet var lite sammenlignet med Norge og Danmark.

Utviklingen i 1925 og 1926 var tydelig. Kronen styrket seg både mot de internasjonale valutaene, og mot gullverdien. Prisene falt. Men kampen for gullparitet var hard, og under et fallende prisnivå gikk det dårlig for norsk næringsliv. Arbeidsledigheten var høy, og den kulminerte i 1927.

Etter at målet med paripolitikken var nådd i 1928 ble fallet i prisene dempet. Påvirket av den internasjonale konjunkturutviklingen fortsatte likevel prisene å falle fram til 1934.