Norges Bank

1915

1915-20 Særdeles høy prisvekst

Verdenskrigens utbrudd medførte at prisene økte sterkt. Prisstigningen var høy fram til 1920.

Gjennomsnittlig hadde det første krigsåret 1914 en moderat prisvekst, men etter at krigen startet økte prisene en del. De påfølgende år gikk prisene til himmels, hvor året 1918 har den høyeste registrerte gjennomsnittsprisveksten siden Napoleonskrigene.

Med varemangel og usikkerhet vokser ofte prisene i krigstider. Folk vil være villig til å betale dyrt for eksempel for matvarer, da man ikke er sikret å få kjøpt igjen. Knappheten og utgiftsøkningene for produsenter og forhandlere høyner prisene ytterligere.

At sedlene ikke lenger var bundet til gullet, og at seddelmengden vokste kraftig, var faktorer som drev prisene videre opp. Men prisøkningen var også med å legge til rette for høykonjunkturen man opplevde i Norge under første verdenskrig.

Samtidig grep staten inn i økonomien på en måte man ikke hadde sett maken til tidligere. Regjeringen innførte eksempelvis prisreguleringer og husleiereguleringer, og forsøkte generelt å dempe virkningene av de sterkt stigende prisene.

Prisveksten fortsatte etter krigen fram til 1920.  I de fleste land var det et umettet varebehov og et sterkt etterspørselsoverskudd hvor mange var villige til å betale store penger for varer som hadde vært vanskelig tilgjengelig. I mange tilfeller hadde de også vært underlagt maksimalpriser. I 1919 og i første halvår av 1920 opplevde man således en sterk internasjonal etterkrigskonjunktur.

Da den frie handel igjen kunne ta til, var det med den kraftige økningen av pengemengden som hadde funnet sted i løpet av verdenskrigen, ikke vanskelig for norske importører og forhandlere å finne avsetning for  varer, og da i første rekke forbruksvarer.