Norges Bank

1921

1921 Kraftig boligprisfall

I 1921 opplevde vi et betydelig fall i boligprisene etter den formidable veksten under verdenskrigen.

Bakgrunnen for dette fallet lå i nedgangstidene etterkrigsdepresjonen skapte. Fallende priser og økende ledighet medførte også lavere boligpriser, og tross Norges Banks støtteaksjoner for de nødstilte bankene, gikk bankutlånene tilbake helt frem til midten av 1930-tallet. Norges Banks uttalte mål om å få kronen ned i pari, gjorde lån lite attraktivt.

Boligprisfallet var kraftig, men må allikevel sies å ha vært kortvarig, da boligprisene vokste allerede i 1922. Prisene forble imidlertid svært ustabile på 1920-tallet, med fem vekstår og ytterligere tre prisfallår.