Norges Bank

1890

1890-94 Økte boligpriser

Etter å ha variert veldig på 1870- og 1880-tallet, steg boligprisene som en følge av oppgangstidene i slutten av 1880-årene.

De første årene i tiåret kan man registrere en betydelig prisvekst, og selv om veksten avtok noe i 1892 etter at de internasjonale nedgangstidene satte inn, var veksten svært høy igjen året etter. Dette kan ha hatt sammenheng med at det generelle prisnivået totalt sett var nedadgående, samtidig som lønningene steg mellom 1890 og 1895, slik at pengene befolkningen hadde mellom hendene fikk avsetning på boligmarkedet. Det eneste året med boligprisfalI i løpet av hele tiåret var 1894.