Norges Bank

1985

1977-86 Avvikling av reguleringer

Etter at Samarbeidsnemnda ble nedlagt og Penge-og kredittloven trådte i kraft i 1965, ble direkte reguleringer i stigende grad brukt for å regulere bankutlånene. Likevel var kredittilførselen høy. Dette hadde sammenheng med at rentene ble holdt lave gjennom rentenormering.

I tillegg var inflasjonen høy, og renteutgifter var fradragsberettiget i likningen. Dette gjorde at de reelle rentekostnader var lave.

Rentenormeringen ble derfor opphevet i desember 1977, men dette kom for sent til å hindre høye tall for utlånsvekst det året. Opphevelsen fikk imidlertid ikke lang varighet. Den ble opprettet igjen i september 1978 da det ble innført lønns- og prisstopp.

Sammen med innføring av en avtale med bankene om å begrense kreditt til konsumformål falt imidlertid utlånsaktiviteten dette året.

Systemet viste seg fortsatt lite effektivt. Realrenten etter skatt var svært lav. Til tross for reguleringene vokste kredittilførselen langt mer enn forutsatt. Resultatet ble at reguleringene ble gradvis avviklet.

En sterk kredittekspansjon fulgte. Kredittveksten var særlig sterk i årene 1983-86. Ekspansjonen var med å legge  grunnlaget for den bankkrisen som fulgte noen år senere.