Norges Bank

1981

1981-1997 Svingninger

Perioden fra 1981 til 1992 ble innledet med en begynnende liberalisering av kredittmarkedet samtidig som det ble holdt fast ved en lav rente. Etter hvert ble finanspolitikken mer ekspansiv og veksttakten høy. Fallende oljepriser fra høsten 1985 gjorde det nødvendig med innstramminger. Renten var høy for å støtte opp under valutakursen etter en devaluering i 1986.

Veksttakten tiltok igjen fra 1994. Rentene ble satt ned. En internasjonal oppgangsperiode fulgte.

Pengepolitikken hadde i hele etterkrigstiden vært rettet inn mot å holde lave renter. Gjennom rasjonering av kreditt skulle en dempe kredittfinansiert etterspørsel. Virkningene av reguleringene var imidlertid i ferd med  å bli undergravd av markedet og av rentepolitikken. De ble etter hvert opphevet. Også finanspolitikken var ekspansiv. Veksttakten var høy fra 1983.

Et kraftig fall i oljeprisene fra høsten 1985 gjorde at overskuddet på driftsbalansen ble vendt til underskudd. Dette ledet til devaluering av kronen i mai 1986, samt til finanspolitiske innstramminger. Renten ble brukt for å opprettholde den nye kronekursen.

Internasjonalt ble rentene satt opp for å få ned prisstigningen.Det var derfor behov for høy rente i Norge for å holde kronekursen. Endringer i skattesystemet gjorde at fradragsretten for renteutgifter fikk mindre verdi.

Resultatet av innstrammingene var at veksten i økonomien falt fra 1987 og ble negativ i 1988. Arbeidsledigheten steg.

Bankene fikk store tap på sine utlån, og de tre største forretningsbankene måtte i 1991-92 få kapitaltilførsel fra staten etter at verdien av de tidligere aksjene var skrevet ned til null som følge av at aksjekapitalen var tapt.

Internasjonalt ble det europeiske valutasamarbeidet satt under press. Bankkrisen hadde svekket tilliten til kronen. I desember 1992 ble Norge tvunget til å gi opp den faste valutakursen og la kronen flyte. Tidligere på høsten hadde det samme skjedd i Storbritannia og Sverige.

Etter at den faste valutakursen var oppgitt ble renten senket. Norge opplevde en oppgangskonjunktur fram til 1998. Denne ble forsterket av internasjonal oppgang.

Kilde:

Fritz Hodne og Ola Honningdal Grytten: Norsk økonomi i det 20. århundre, Fagbokforlaget, Bergen 2002.