Norges Bank

1931

1931 Norge rammes av tilbakeslaget

Fra 1930 til 1931 falt BNP-volumet i Norge med nesten 8 prosent. Nedgangen skyldtes i særlig grad sviktende eksportinntekter som følge av den internasjonale krisen.  I tillegg gikk mange arbeidsdager tapt i streik og lock-out.

Men tilbakeslaget i Norge var midlertidig. BNP-volumet økte med fem prosent fra 1931 til 1932 og allerede i 1934 var BNP-nivået 2.7 prosent høyere enn i 1930.

Veksten i annen halvdel av 1930-årene var god. Likevel holdt ledigheten seg høy og veksten i privat konsum var begrenset. Reallønnsutviklingen var forskjellig for ulike yrkesgrupper.