Norges Bank

1919

1919-20 Boom og tilbakeslag

Etter våpenstillstanden i november 1918 økte importen betraktelig, en tendens som styrket seg gjennom første fredsårets internasjonale konjunkturoppgang. Etterpå kom et kraftig tilbakeslag.

Fra 1919 og et stykke ut i 1920 inntraff en sterk internasjonal konjunkturoppgang. Utenlandshandelen ble tilnærmet helt fri igjen da en rekke land i andre halvdel av 1919 begynte å jenke på utførselsforbudene. Etterspørselen etter spesielt forbruksvarer kunne da tilfredsstilles. Optimismen hersket, men betalingsbalansen overfor utlandet viste store underskudd.

Den sterke importveksten gikk ut over hjemmeindustrien, men i første halvdel av 1920 nøt for en stakket stund både hjemme- og eksportindustrien godt av høye valutakurser. Skipsfarten gikk også meget bra frem til andre halvdel av 1920. Fiskerinæringen gikk godt i 1919, da fiskeprisene var høyere enn de to foregående årene.

Så kom tilbakeslaget. I 1921 hadde vi det største registrerte fall i BNP i Norge med 9.7 prosent. Dette fallet i BNP er sammenlignbart med Finland i 1991/92 (-10 prosent), Korea i 1998 (-7 prosent) og Argentina i 2002 (-11 prosent).

Etter dette hentet veksten seg faktisk noe opp igjen utover de harde tjueårene. Det var riktignok en begrenset tilbakegang i 1924, men tiåret sett under ett opplevde man vekst, om enn høyst ujevn. Dette hadde sammenheng med vekst i yrkesbefolkningen, slik at veksten kunne være positiv til tross for høy ledighet. 

Nedgangskonjunkturene internasjonalt tok hardt på den norske økonomien, og mange bedrifter måtte innstille. Ledigheten økte og arbeidskonflikter ble stadig vanligere, med redusert produksjon som resultat. Stadig færre kunne betjene gjeld, noe som førte til en bank- og kredittkrise.


Det siste året av 1920-tallet begynte endelig pilene å peke riktig vei, og økt stabilitet så ut til å ha slått rot i økonomien. Veksten i bruttonasjonalproduktet var dette året på nesten 10 % i forhold til året før. Veksten hadde ikke minst kunnet stabiliseres etter at kronen ble festet til gullparitet 1. mai 1928, noe som la grunnlag for en stabil valuta, og som gav forhåpninger om at tiden med fallende priser ville være forbi.