Norges Bank

1914

1914-18 Svingninger gjennom krigen

Det første krigsåret opplevde Norge en klart svakere vekst i bruttonasjonalproduktet enn i den lange vekstperioden i forkant. Det norske næringslivet klarte i stor grad å utnytte mulighetene som krigstiden åpnet opp. De to siste år av verdenskrigen opplevde Norge et kraftig fall i bruttonasjonalproduktet.

Krigsutbruddet kom overraskende på det økonomiske liv her hjemme. Ser man på aksjeprisindeksene i første halvdel av 1914, er det ingenting som tyder på frykt for en nært forestående krig. Men at veksten i 1914 som helhet svekket seg noe, har sammenheng med at det etter krigsutbruddet oppsto stor usikkerhet. Skip gikk i opplag, arbeidsledigheten steg, og det så generelt så ut til at en rekke bedrifter måtte lukke dørene.


Mot slutten av året, da den første panikken var forbi, og regjeringen blant annet hadde fått ordnet en forsikringsordning for skipsfarten, kunne veksten ta seg opp igjen til sterkt stigende priser. 

Norges nøytralitet gjorde at vi fortsatt kunne handle råvarer og industriproduksjon med begge krigførende parter. Samtidig medførte sjøkrigen at fraktratene for den norske skipsfarten gikk til himmels. Utviklingen av produksjonsapparatet var likevel uensartet.

Skipsfartens totale bruttotonnasje gikk betydelig ned. Siden nedgangen i større grad gikk utover seilskip enn dampfart, ble ikke effektiviteten tilsvarende redusert.

Gunnar Jahn konkluderer i sin Norges Bank-historie at det meste tyder på at norsk næringslivs produksjonsapparat var større ved krigens slutt enn ved begynnelsen.

Mot slutten av krigen ble handelen vanskeliggjort av Tysklands uinnskrenkede ubåtkrig og USAs utførselsforbud fra landet gikk med i krigen i 1917. Det ble knapphet på brensel og næringsmidler, og produksjonen ble rammet av den samme knapphet på råvarer til industriforsyningen.  Også jordbruksproduksjonen ble påvirket av svekket tilgang på blant annet kraftfôr. Betalingsbalansen i forhold til utlandet svekket seg da prisene på import økte, mens eksportverdien forble lav.