Norges Bank

1906

1906 -1913 Gode år før verdenskrigen

Etter nedgangsårene som innledet århundret, fulgte en jevn og stabil vekst, hvor spesielt de siste to årene før krigsutbruddet utmerker seg. Gunnar Jahn betegner denne vekstperioden i sin Norges Bank-historie som ”større og jevnere enn i noen tidligere periode”.

Både import og eksport steg, selv om begge fikk seg en liten knekk under den internasjonale nedgangstiden i årene 1907 og 1908. Dette kan også gjenspeiles i en noe svakere BNP-vekst omkring denne perioden. De dårlige konjunkturene fikk imidlertid svært liten konsekvens for den norske økonomien.

Skipsfarten opplevde riktignok brudd i fraktrateveksten, men hadde samtidig vært utsatt for en omlegging fra seil til damp. Den avtagende nettotonnasjen frem til 1905, ble snudd til ny vekst. Dampskipene hadde stått for en tredjedel av nettotonnasjen i 1900, passerte seilskipenes tonnasje i nedgangsåret 1907, mens det i 1913 var seilskipene som kun sto for en tredjedel av frakten.

I løpet av de første ti årene av 1900-tallet vokste også fabrikkindustrien på bekostning av håndverk- og småindustri, og fra 1906-07 begynte den nye elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrien å vokse kraftig. Eksportverdien av fisk og fiskeprodukter steg også sterkt fra 1904 og frem mot første verdenskrig, men som andel av den totale eksportverdien sank fiskets betydning.

Det er i denne perioden at Norge endelig kunne begynne å få utbytte av den industrielle omstillingen landet hadde hadde gjennomgått på sin vei fra jordbrukssamfunn til et mer moderne samfunn.