Norges Bank

1870

1870-1874 Høykonjunktur

Perioden ga gode tider med økt produksjon og stigende omsetning.

Skipsfart og trelasthandel ekspanderte, men mer enn det på lengre sikt var grunnlag for. En del av de nye virksomhetene var dårlig forberedt. Fra sommeren 1874 skjedde det et omslag. Avsetningen av tømmer sviktet, og prisene falt. Etter hvert førte det til innskrenkninger i driften.

1872 var året med høyest vekst i BNP. Vekstraten var da 6,5%. Deretter falt veksten gradvis og kom ned i -3,5% i 1878.