Norges Bank

1850

1850-58 Strukturendringer og krise

Etter at den økonomiske krise på slutten av 1840-tallet var overvunnet, gikk man i Norge inn i en periode med sterk økonomisk vekst. Denne varte til 1856 da det brøt ut krise i USA der man hadde investert for mye i jernbaner. Derfra spredte problemene seg til England som hadde bidratt tungt i finansieringen.

 

Tidlig på 1850-tallet begynte frihandelen å få innpass, den engelske korntollen og navigasjonsakten var opphevet og Krim-krigen fra 1853 til 1856 medvirket.

Disse forhold bidro til å gi norsk skipsfart og andre eksportnæringer en sterk stimulans. I løpet av 1850-årene steg tallet på fabrikkarbeidere med 40%. Behovet for kreditt gjorde at bankvesenet gjennomgikk en rask utvikling.

Etter at utviklingen snudde hevet Bank of England renten i oktober og november 1857 fra 4 via 8 til 12%. I Hamburg gjorde krisen seg gjeldende fordi man hadde spekulert i varekjøp under Krim-krigen som da var slutt.

Mange firmaer som hadde hatt kontakt med London og Hamburg gikk fallitt, og norske tilgodehavender ble frosset. Staten tok opp lån ute for å kunne støtte de som var rammet av konkurser i utlandet. Norges Bank forsterket sine reserver i utlandet ved å sende sølv til Hamburg og Altona. Norges Banks hovedsete hevet i januar 1858 diskontoen fra 6 til 7%.

Krisen var dyp og ledet til høy arbeidsledighet, men ble relativt raskt overvunnet.