Norges Bank

Marius Ryel

Juridisk direktør

Kontakt:

Tlf.: 22 31 63 61

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1958

Utdannelse:

1986: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1990: Advokatbevilling

Yrkeserfaring:

2012- Juridisk direktør
2005-2012 Direktør for juridisk avdeling, Norges Bank 
1999-2005 Sjefsjurist i Kredittilsynet  
1996-1998 Advokat og partner i Advokatfirma Wikborg Rein
1993-1995 Direktør, juridisk avdeling, Oslo Børs
1990-1993 Advokat ved Oslo Børs
1989-1990 Dommerfullmektig ved Strømmen Sorenskriverembete
1986-1989 Konsulent/førstekonsulent og lovrådgiver Lovavdelingen, Justisdepartementet
1983-1986 Vit.ass. i halv stilling ved Juridisk Fakultet, UiO

 Verv mv.:

Medlem av Banklovkommisjonen, fra 2006

Medlem i EFTAs faste Working Group on Financial Servives, fra 1999 (formann 1999-2001)

Formann i Børslovutvalget fra juni 1997, avgitt NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m.

Leder av Juristenes Utdanningssenters Fagutvalg for børs og verdipapirrett, fra 1995

Medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for Forretningsjus, fra 1995

Medlem av Verdipapirhandellovutvalget, fra februar 1994, avgitt NOU 1995:1 Investeringsforetak og NOU 1996:2 Verdipapirhandel.

Sist endret 13. november 2014 14:47