Norges Bank

Konsern og fellesfunksjonar (KF)

Avdelinga har ansvar for støttefunksjonar i Noregs Bank.

Oppgåvene er blant anna:

  • Juridisk rådgjeving og sakshandsaming
  • Ansvaret for finansiell rapportering , verksemdstyring, innkjøp, skatt- og avgiftshandsaming
  • Ansvar for sikkerheit og beredskap
  • Ansvar for servicefunksjonar, inkludert sekretariatsoppgåver og forkontortenester
  • Ansvar for drift av bankens eigedommar
  • Ansvar for HR-strategi og å ta vare på den sentrale arbeidsgjevarrolla
  • Ansvar for den operative kommunikasjonsverksemda, translatørtenester og informasjonsforvalting

Leiar: Direktør Jane Aamodt Haugland
Tlf. 22 31 69 02 / 90 98 99 54

Einingar i avdelinga:

Juridisk

Eininga står for juridisk rådgjeving og sakshandsaming på heile verkeområdet til sentralbankversemda, med særleg vekt på sentralbanklovgjeving og betalings- og oppgjerssystem, finansielle instrument og formuesforvalting, setlar og mynt og eigenforvaltinga i banken. Eininga har også ansvar for at regler om offentleg sakshandsaming vert følgde.

Leiar: Alexander Behringer
Tlf. 22 31 66 96

Økonomistyring og rekneskap

Økonomistyring og rekneskap er den sentrale økonomifunksjonen i Noregs Bank og har ansvaret for finansiell rapportering, verksemdstyring (handlingsplan og budsjett), innkjøp, skatt- og avgiftshandsaming, fakturahandsaming og lønningsfunksjon.

Økonomidirektør: Ørjan Agdesteen
Tlf. 22 31 61 59

Sikkerheit og beredskap

Hovudoppgåva til eininga er å ta hand om den operasjonelle tryggleiken til sentralbanken. SIB har ansvaret for sikkerheitsstyring i banken, der beredskap i organisasjonen og strukturell sikkerheit står sentralt. Eininga har også det utøvande ansvaret for fysisk sikring, det vil si vakthald knytt til bygg, verdiar og personar. Andre sentrale oppgåver er å leggje premissar for informasjonssikkerheit, og å forvalte personkontrollen av egne tilsette og innleidde.

Sikkerhetsdirektør: Carl-Axel Hagen
Tlf. 22 31 66 04

Eigedom

Eininga har ansvar for forvalting, drift, vedlikehald og utvikling av Noregs Banks hovudsete på Bankplassen 2, samt for banken sine ferie- og konferansestader. Hovudsetet er eit viktig monumentalbygg i Oslo med høg kulturhistorisk verdi, og oppgåvene har høge og særskilde krav til tryggleik, funksjonalitet og utforming. Andre sentrale oppgåver er å vidareutvikle bygningane og drifta gjennom berekraftig miljøsatsing, effektiv bruk av areal og standardisering av arbeidsplassar for auka fleksibilitet og redusert behov for ombyggingar.

Leiar: Kristin Fagerhaug
Tlf. forkontor 22 31 62 43

HR

Eininga har ansvaret for den sentrale arbeidsgivarfunksjonen medrekna utforming og innføring av HR-strategi, lønn, lønnsforhandlingar, HMS og beredskap for personell og pårørande. HR har og ansvaret for bedriftshelseteneste, og organisasjons- og leiarutvikling innan sentralbankverksemda. Eininga har vidare ansvaret for servicesenter og gjennomføringa av større internasjonale konferansar og arrangement.

Leiar: Charlotte Renshusløkken
Tlf. 22 31 62 31 / 41 63 53 13

Kommunikasjon

Eininga har ansvar for det operative arbeidet knytt til kommunikasjon i Noregs Bank. Oppgåvene omfattar mediehandtering og medierådgiving for Noregs Bank, ansvar for banken sine nettsider, intranett og språktenester, samt arbeid med leiinga sine talar og foredrag.

Kommunikasjonssjef: Andreas Andersen
Tlf. 22 31 61 63 / 98 84 86 44

Informasjonsforvalting

Eininga har ansvar for informasjonsforvalting i Norges Bank. Oppgåvene omfattar ansvar for sentralarkiv, fagbibliotek, samlingar og kunstsamling.

Leiar: André Neergaard
Tlf. 22 31 65 64

Publisert 6. februar 2007 13:05
Endret 16. november 2017 11:12