Norges Bank

Norges bidrag til finansieringen av IMF

Hvert medlemsland i IMF land er pliktig til å bidra med en andel (kvote) av finansieringen av IMFs utlån. Størrelsen på kvoten skal gjenspeile medlemslandets relative posisjon i verdensøkonomien.

I tillegg kan IMF låne fra medlemslandene under den multilaterale låneordningen, "New Arrangements to Borrow" (NAB, etablert i 1995), hvor 40 land, herunder Norge, deltar. IMF har også inngått bilaterale låneavtaler med flere medlemsland. Disse låneavtalene forfaller ved utgangen av 2019, men kan forlenges med ett år med hvis långiverlandet godtar det. NAB og de bilaterale lånene skal bare brukes når kvotemidlene ikke er tilstrekkelige til å finansiere IMFs utlån.

Norge bidrar til finansieringen av IMF på følgende måter:

Norges kvote i IMF (medlemsinnskudd) er på 3,8 mrd. SDR (Special Drawing Rights).

Norge har inngått to låneavtaler med IMF. I begge avtalene godtgjøres de trukne beløpene med SDR-renten. (For oppdatert informasjon om SDR og SDR-renten, se IMF sine sider.)

  1. Norge deltar i den multilaterale låneordningen NAB, der IMF kan trekke inntil 2,0 mrd. SDR på Norge. Avtalen er inngått mellom IMF og Finansdepartementet, og Norges Bank stiller valutareserver til disposisjon etter paragraf 25 i sentralbankloven.
  2. I 2017 inngikk Norges Bank en bilateral låneavtale der IMF kan trekke inntil 6 mrd. SDR. Denne låneavtalen løper ut i desember 2019, men kan forlenges et år med Norges Banks godkjenning.

Norges kvoter og lån bidrar til finansieringen av IMFs generelle utlånsordninger, som styres etter IMFs retningslinjer. Lån til IMF anses å ha svært god sikkerhet. Norge er ikke direkte eksponert for risikoen knyttet til enkeltland i utlånsporteføljen som IMF forvalter, siden alle fordringer er mot IMF.

Norge bidrar også til finansieringen av IMFs subsidierte utlånsordning for lavinntektsland (Poverty Reduction and Growth Facility). Norges låneavtale fra 2010 på 300 millioner SDR er trukket fullt ut. I november 2016 undertegnet Norge en låneavtale der Norge stiller nye 300 millioner SDR til disposisjon. Avtalen er inngått mellom IMF og Finansdepartementet, og Norges Bank stiller valutareserver til disposisjon etter paragraf 25 i sentralbankloven.

Publisert 10. desember 2015 12:55
Sist endret 16. januar 2019 13:01