Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hvordan settes styringsrenten?

Styringsrenten fastsettes av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, normalt åtte ganger i året.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet består av fem medlemmer, utnevnt av regjeringen. Sentralbanksjefen er komiteens leder og visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder. De øvrige to medlemmene er ikke ansatt i Norges Bank.

Rentemøter og pengepolitisk rapport

Komiteens møter hvor det treffes vedtak om styringsrenten kalles rentemøter, og disse møtene annonseres i Norges Banks offisielle kalender.

I forkant av rentemøtene får komiteen presentert et oppdatert bilde av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi.

Til fire av rentemøtene utarbeides Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Rapporten beskriver situasjonen i norsk og internasjonal økonomi, og tegner et bilde av de økonomiske utsiktene. Analysene i rapporten danner grunnlag for komiteens vurderinger og beslutninger om styringsrenten.

På bakgrunn av analysene vurderer komiteen rentebeslutningen og den fremtidige renteutviklingen. I tilknytning til pengepolitisk rapport utgir Norges Bank en prognose for den fremtidige utviklingen i styringsrenten. Denne prognosen kalles også for rentebanen og er vist i "Pengepolitiske vurderinger" i hver pengepolitisk rapport

Pengepolitiske vurderinger

Komiteens oppgave på rentemøtene er å fastsette styringsrenten i tråd med målene regjeringen har satt for pengepolitikken.

Det er sjelden slik at all ny relevant informasjon eller nye vurderinger peker i samme retning. Ofte er det noen faktorer som tilsier en høyere styringsrente, noen som tilsier uendret rente, mens andre faktorer kan trekke i retning av at renten bør settes ned. Komiteen må da veie de ulike hensynene mot hverandre.

Ved offentliggjøring av hver rentebeslutning redegjør komiteen både for de pengepolitiske vurderingene og for komiteens stemmegivning. Offentliggjøring skjer som regel dagen etter at rentemøtet er avholdt.

Den nye styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

Sist endret 20. april 2022 16:00

Hvordan blir styringsrenten styrende?

Når komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet bestemmer hva styringsrenten skal være, setter de rentene bankene skal få på sine innskudd og lån i Norges Bank. Dette er første skrittet på veien mot at styringsrenten påvirker andre renter i økonomien.

Sist endret 20. april 2022 16:00