Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hvordan settes styringsrenten?

Styringsrenten fastsettes av Norges Banks hovedstyre, normalt åtte ganger i året.

Hovedstyret består av åtte medlemmer, utnevnt av regjeringen. Sentralbanksjefen er styrets leder og visesentralbanksjefene er henholdsvis første og andre nestleder. De øvrige fem medlemmene er ikke ansatt i Norges Bank. Hovedstyret har to varamedlemmer, som også er eksterne.

Rentemøter og pengepolitisk rapport

Hovedstyremøtene hvor det treffes vedtak om styringsrenten kalles rentemøter, og disse møtene annonseres i Norges Banks offisielle kalender.

I forkant av rentemøtene får Hovedstyret presentert et oppdatert bilde av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi.

Til fire av rentemøtene utarbeides Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Rapporten beskriver situasjonen i norsk og internasjonal økonomi, og tegner et bilde av de økonomiske utsiktene. Analysene i rapporten danner grunnlag for hovedstyrets vurderinger og beslutninger om styringsrenten.

Hovedstyrets vurdering

Hovedstyrets oppgave på rentemøtene er å fastsette styringsrenten i tråd med målene regjeringen har satt for pengepolitikken.

Det er sjelden slik at all ny relevant informasjon eller nye vurderinger peker i samme retning. Ofte er det noen faktorer som tilsier en høyere styringsrente, noen som tilsier uendret rente, mens andre faktorer kan trekke i retning av at renten bør settes ned. Hovedstyret må da veie de ulike hensynene mot hverandre.

Ved offentliggjøring av hver rentebeslutning redegjør hovedstyret både for hvilke vurderinger styret har gjort og for styrets stemmegivning. Offentliggjøring skjer som regel dagen etter at rentemøtet er avholdt.

Den nye styringsrenten har virkning fra første arbeidsdag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

Publisert 10. april 2019 16:13
Publisert 10. april 2019 16:13