Norges Bank

Kunnskapsbanken

Går vi mot et kontantfritt samfunn?

Fremveksten av nye typer betalingsmidler gjennom historien har skjedd gradvis og pågår hele tiden. Men kontanter vil fortsatt være i bruk i mange år.

Kontanter har nemlig egenskaper som andre betalingsmidler ikke har. En av de viktigste egenskapene er knyttet til tillit.

Kontanter er garantert av myndighetene

Verdien av kontanter er garantert av utstederen (i dag som regel myndighetene i et land). Denne garantien var en avgjørende faktor for kontantenes fremvekst i historien, og det er en viktig faktor også i dag.

Når du har 100 norske kroner i kontanter er disse pengene en direkte fordring på Norges Bank, myndigheten som utsteder dem. Norges Bank har ansvar for at de norske kronene den utsteder har en stabil verdi over tid, et ansvar som utøves gjennom bankens pengepolitikk.

Norges Banks kontanter er også et tvungent betalingsmiddel i Norge, og du kan dermed alltid stole på at du kan benytte kontantene dine til å fri deg fra betalingsforpliktelser.

Penger garantert av andre

Når du har 100 kroner på konto i banken din er imidlertid disse pengene en fordring på din bank – og ikke på myndigheten som utsteder norske kroner.

Dersom banken av ulike årsaker skulle gå konkurs kan du risikere å miste tilgangen til pengene banken skylder deg, og du vil da ikke kunne gjøre opp for deg.

Dersom bankenes betalingssystemer skulle svikte i kortere og lengre tid vil også tilgangen til kontopengene bli hindret.

I Norge har vi imidlertid robuste systemer for å hindre slik finansiell ustabilitet, og vi har særegne ordninger for å sikre innskudd i bankene opp til 2 millioner kroner. Risikoen for å tape innskudd i en norsk bank er derfor liten.

Men i andre land, og tidligere i norsk historie, er det flere eksempler på at banker har gått konkurs og påført innskytere tap.

Norges Bank møter etterspørselen

Forskjellen på bankkontopenger og sentralbankpenger gjør at etterspørselen etter kontanter gjerne øker i tider med finansiell uro og svikt i bankenes betalingssystemer. Men i normale tider oppleves det ikke å være noen praktisk forskjell.

Samtidig er det et godt prinsipp at du som bruker selv kan bestemme hva slags betalingsløsning du ønsker å benytte. Da må du ha reelle valgmuligheter, og Norges Bank mener derfor at det er viktig at du har muligheten til å velge kontanter dersom du ønsker det. Det er derfor viktig at kontanter er tilgjengelig. Tilgang til kontanter er ikke minst viktig som beredskapsløsning hvis de elektroniske systemene for bruk av bankkontopenger skulle svikte.

Bankene er forpliktet ved lov til å gjøre kontanter tilgjengelig for deg dersom du ønsker å konvertere kontopengene dine til kontanter. Dette gjelder også i situasjoner hvor de elektroniske systemene for bruk av bankkontopenger svikter. Og det er Norges Banks ansvar å tilby kontanter til bankene så lenge disse etterspørres.

Kontanter vil derfor være tilstede i mange år framover. Men hvor mye de brukes i det daglige er det altså du som bestemmer.

Publisert 10. april 2019 18:57

Hvordan får vi betalt?

Det finnes i hovedsak to typer penger i betalingssystemet: sedler og mynter utstedt av Norges Bank (kontanter), og innskudd på bankkonto (kontopenger).

Publisert 10. april 2019 18:57