Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hvorfor er banker så viktige?

Et velfungerende finansielt system er grunnleggende for en moderne økonomi, og bankene utfører viktige funksjoner for samfunnet. Derfor må de være sikre.

Bankene skal kunne låne ut penger til personer og bedrifter i både gode og dårlige tider. I tillegg skal betalinger for varer og tjenester kunne skje raskt, trygt og kostnadseffektivt.

Dersom bankene svikter i disse oppgavene vil konsekvensene for hele økonomien raskt bli store, selv banksystemet blir utsatt for store forstyrrelser. Det er derfor viktig at bankene tåler tap og kan dekke sine løpende betalingsforpliktelser.

For å sikre dette må bankene oppfylle strenge krav fra myndighetene. Blant annet er det krav til hvor mye kapital bankene skal ha og at de har god nok likviditet (penger som kan utbetales på kort varsel) til å gjøre opp løpende betalingsforpliktelser.

Det er også krav til at bankenes egne betalingssystemer er sikre og effektive.

Myndighetenes ansvar

I Norge er arbeidet med å regulere og overvåke finanssektoren delt mellom Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret, og forvalter lover og forskrifter som regulerer finanssektoren. Departementet har også en viktig koordineringsrolle mellom de ulike myndighetsorganene.

Finanstilsynet fører tilsyn med hver enkelt av virksomhetene i hele finanssektoren, og sjekker at alle følger kravene som stilles til dem.

Norges Bank overvåker finanssystemet for å fange opp utviklingstrekk som truer stabiliteten i systemet som helhet. Som bankenes bank har også sentralbanken en viktig rolle i å styre likviditeten i banksystemet, og kan tilføre eller trekke tilbake likviditet dersom det er nødvendig.

Som øverste oppgjørsbank i det norske betalingssystemet har Norges Bank i tillegg et særlig ansvar for å føre tilsyn med den delen av systemet hvor bankene gjør opp betalinger seg imellom.

Publisert 10. april 2019 18:56
Publisert 10. april 2019 18:56