Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hva er Norges Banks rolle i finanssystemet?

Sentralbanken er kjernen i det finansielle systemet og har ansvar for at viktige brikker i systemet fungerer.

Norges Bank utsteder kontanter og gjør opp betalinger i kontopenger mellom bankene. Dersom det finansielle systemet svikter, blir konsekvensene alvorlige. Overvåking for å avdekke sårbarheter og kriseberedskap er derfor også viktige oppgaver.

Sentralbanken er bankenes bank

Alle banker i Norge kan ha konto i Norges Bank, og sentralbanken er den øverste oppgjørsbanken for betalinger mellom bankene i Norge. Renten på bankenes kontoinnskudd i sentralbanken - styringsrenten - styrer derfor det generelle rentenivået i økonomien.

Hver dag gjøres det opp betalinger for mer enn 200 milliarder kroner gjennom Norges Banks oppgjørssystem. Samlet sett har bankene ca. 35 milliarder kroner stående på konto i sentralbanken til enhver tid som gjør dem i stand til å betale for seg overfor hverandre.

I tillegg til bankene har også staten og andre lands sentralbanker konto hos oss. Norges Bank er oppgjørsbank for valutahandel med norske kroner, og gjennomfører betalingene i det norske systemet for verdipapiroppgjør.

Enerett på å utstede sedler og mynter

Sentralbanken har ansvar for å utstede sedler og mynter i norske kroner og sikre at samfunnet har tilgang på et tilstrekkelig antall sedler og mynter til å dekke etterspørselen.

For at sedler og mynter skal fungere effektivt som betalingsmiddel må vi også kunne stole på at pengene vi bruker er ekte. Det er Norges Banks ansvar å sikre at det er nødvendig tillit til norske kontanter. Norske sedler har derfor avanserte sikkerhetselementer som er vanskelige å etterligne.

Det brede utvalget av sikkerhetselementer gjør det lett både for automater og publikum å skille ekte kontanter fra falske. Sammenlignet med andre land er det svært få tilfeller av pengeforfalskning i Norge.

Mer om sedler og mynter

Overvåker det finansielle systemet

Norges Bank overvåker finanssystemet for å fange opp utviklingstrekk som truer stabiliteten i systemet som helhet. I den årlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank sårbarhet og risiko i det finansielle systemet.

Som øverste oppgjørsbank i det norske betalingssystemet har Norges Bank i tillegg et særlig ansvar for å føre tilsyn med den delen av systemet hvor bankene gjør opp betalinger seg imellom. I den årlige rapporten Finansiell infrastruktur gjør Norges Bank rede for aktuelle utviklingstrekk og bankens tilsyns- og overvåkingsarbeid i den finansielle infrastrukturen.

Kriseberedskap – långiver i siste instans

Finansielle problemer kan dukke opp uventet og spre seg raskt. Historien har lært oss at finanskriser har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. I tillegg til forebygging er derfor også beredskap for å håndtere problemer viktig.

Ettersom Norges Bank har enerett på å utstede norske kroner og fungerer som bankenes bank, kan sentralbanken på kort varsel «trykke» nye penger og låne disse til en enkelt bank eller hele banksystemet dersom andre kilder til likviditet ikke er tilgjengelig. Derfor sies det at sentralbanken er «långiver i siste instans».

Ved å låne penger til enkeltbanker eller hele banksystemet på kort varsel kan sentralbanken bidra til at kriserammede banker kan gjøre opp for seg raskt. Dermed unngår vi at et begrenset problem sprer seg og får større konsekvenser enn nødvendig.

Samtidig stiller sentralbanken strenge krav til når slike kriselån kan gis, og på hvilke vilkår. Blant annet kreves det at bankene kan stille tilfredsstillende sikkerhet for lånene.

Mer om krisehåndtering og beredskap

Publisert 10. april 2019 20:53

Hvorfor er banker så viktige?

Et velfungerende finansielt system er grunnleggende for en moderne økonomi, og bankene utfører viktige funksjoner for samfunnet. Derfor må de være sikre.

Publisert 10. april 2019 20:53