Kjøpekraft i boligmarkedet1) etter område.
Prosent av omsatte boliger. Husholdninger 30 - 60 år.
2) 2016
1) Boliger er sortert etter stigende omsetningspris (vertikal akse). Husholdninger er sortert etter stigende evne til å låne­
finansiere boligkjøp (horisontal akse).
2) Alder er gitt ved alder på hoveinntektstaker.
3) Andre store byer omfatter Bergen, Trondheim og Stavanger med Sandnes.
Kilder: Ambita, SIFO, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Housing affordability1) by geographic region.
Percent of dwellings sold. Households aged 30 - 60.
2) 2016
1) Dwellings are sorted by sale price in ascending order (vertical axis). Households are sorted by increasing
abilitiy to debt­finance a dwelling (horizontal axis).
2) Age refers to age of main income earner.
3) Other cities include Bergen, Trondheim and Stavanger with Sandnes.
Sources: Ambita, SIFO, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published