Gjeldsbetjeningsevne1) i oljeleverandørnæringen 2).
Prosent. 1. kv. 2014 – 4. kv. 2018
1) Driftsresultat før driftsmessige av­ og nedskrivinger (EBITDA) siste fire kvartaler i prosent av netto
rentebærende gjeld.
2) Se Aktuell kommentar 5/2016 for en nærmere beskrivelse av de ulike segmentene av oljeleverandører
og utvalget av foretak som inngår i denne analysen.
Kilder: Bloomberg og Norges Bank
Debt­servicing capacity1) of oil service companies2).
Percent. 2014 Q1 – 2018 Q4
1) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) for the previous four quarters as
a percentage of net interest­bearing debt.
2) See Economic Commentaries 5/2016 for a further description of the different segments of oil service
companies, and the sample of companies included in this analysis.
Sources: Bloomberg and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published