Leiepriser i Oslo.1)
Kroner per kvadratmeter. Firekvartalers glidende snitt. 4. kv. 2008 – 4. kv. 2018
1) Beregnet som gjennomsnittlig leiepris på signerte kontrakter.
Kilde: Arealstatistikk
Rents in Oslo.1)
NOK per square metre. Four­quarter moving average. 2008 Q4 – 2018 Q4
1) Estimated as the average rental price of signed contracts.
Source: Arealstatistikk
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published