Investeringer innen feltutbygging og felt i drift.
Faste 2019­priser. Milliarder kroner. 2013 – 2022 1)
1) Anslag for 2019 – 2022. Tallene for 2013 – 2018 er hentet fra investeringstellingen til Statistisk sentralbyrå
og er deflatert med prisindeksen for petroleumsinvesteringer i nasjonalregnskapet. Anslagene er basert på
stortingsmeldinger, konsekvensutredninger, prognoser fra Oljedirektoratet, investeringstellingen fra Statistisk
sentralbyrå og løpende informasjon om utbyggingsprosjekter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Investment in field development and fields in production.
Constant 2019 prices. In billions of NOK. 2013 – 2022 1)
1) Projections for 2019 – 2022. Figures for 2013 – 2018 are from Statistics Norway's investment intentions
survey and deflated by the price index for petroleum investment in the national accounts. The projections
are based on reports to the Storting, impact analyses, forecasts from the Norwegian Petroleum Directorate,
Statistics Norway's investment intentions survey and current information about development projects.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Wisting, Alta-Gohta, Snøhvit Future og andre nye utbygginger Luno 2, Tor 2, Fogelberg, Grevling, Brasse, Grand og Hod reutvikling Utbygginger som er satt i gang før 21. mars 2019 Peon, Garantiana, Ormen Lange fase 3, Heidrun Extension og Noaka/Krafla Felt i drift utenom nye utbygginger
  Wisting, Alta-Gohta, Snøhvit Future and other new development projects Luno 2, Tor 2, Fogelberg, Grevling, Brasse, Grand and Hod redevelopment Development projects initiated before 21 March 2019 Peon, Garantiana, Ormen Lange Phase 3, Heidrun Extension and Noaka/Krafla Fields in production excluding new development projects
31.12.2013 0,00 0,00 62,66 104,16
31.12.2014 0,00 0,00 69,10 0,00 85,58
31.12.2015 0,00 0,00 55,48 0,00 75,61
31.12.2016 0,00 0,00 52,78 0,00 64,62
31.12.2017 0,00 0,00 53,20 0,00 62,41
31.12.2018 0,00 0,00 63,20 0,00 57,07
31.12.2019 0,00 3,00 75,50 0,00 58,00
31.12.2020 2,00 15,00 55,00 3,50 60,50
31.12.2021 13,00 17,00 27,50 12,50 62,50
31.12.2022 24,50 7,00 16,00 12,50 64,00