Petroleumsinvesteringer.
Faste 2019­priser. Milliarder kroner. 2013 – 2022 1)
1) Anslag for 2019 – 2022. Tallene for 2013 – 2018 er hentet fra investeringstellingen til Statistisk sentralbyrå
og er deflatert med prisindeksen for petroleumsinvesteringer i nasjonalregnskapet. Indeksen anslås å øke
med 2 prosent per år i 2019 og 2020.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Petroleum investment.
Constant 2019 prices. In billions of NOK. 2013 – 2022 1)
1) Projections for 2019 – 2022. Figures for 2013 – 2018 are from Statistics Norway's investment intentions survey
and deflated by the price index for petroleum investment in the national accounts. The index is projected to rise by
2% per year in 2019 and 2020.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank

Innhold Index Anslag/Projections
  Felt i drift utenom nye utbygginger Feltutbygginger og nye utbygginger på felt i drift Leting Nedstengning og fjerning Rørtransport og landvirksomhet
  Fields in production excluding new development projects Field developments and new development projects on fields in production Exploration Shutdown and removal Pipeline transport and onshore activities
31.12.2013 104,16 62,66 39,19 2,78 7,92
31.12.2014 85,58 69,10 38,69 7,74 12,12
31.12.2015 75,61 55,48 32,15 10,29 14,21
31.12.2016 64,62 52,78 22,01 8,71 9,12
31.12.2017 62,41 53,20 21,97 5,26 7,14
31.12.2018 57,07 63,20 25,96 4,40 4,24
31.12.2019 58,00 78,00 30,00 5,50 2,50
31.12.2020 60,50 75,50 30,00 8,00 2,00
31.12.2021 62,50 70,00 30,00 9,00 3,00
31.12.2022 64,00 60,00 29,00 6,50 4,50